TTKTHHN: Tuyển Sinh Khoá III

23-03-2017 7959

Ban Giám hiệu Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội xin thông báo đến các Hội Thánh cơ sở trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) về việc Tuyển sinh hệ Cử Nhân Thần học – Khóa III (niên khóa 2017 – 2022) theo định kỳ hai năm một lần.

Kính mời quý vị xem chi tiết nội dung trong thông báo tuyển sinh dưới đây:

 

 

Xin vui lòng chọn vào các đường dẫn dưới đây để tải về các mẫu đơn cần có khi nộp hồ sơ ứng tuyển:

 

1. Đơn Xin Dự Tuyển: http://www.hbc.edu.vn/wp-content/uploads/2017/03/TS-01.-%C4%90%C6%A1n-Xin-D%E1%BB%B1-Tuy%E1%BB%83n.pdf

2. Khảo Sát Tín Lý: http://www.hbc.edu.vn/wp-content/uploads/2017/03/TS-02.-Kh%E1%BA%A3o-S%C3%A1t-T%C3%ADn-L%C3%BD.pdf

3. Bài Làm Chứng Cá Nhân: http://www.hbc.edu.vn/wp-content/uploads/2017/03/TS-03.B%C3%A0i-L%C3%A0m-Ch%E1%BB%A9ng-C%C3%A1-Nh%C3%A2n.pdf

4. Thư Giới Thiệu: http://www.hbc.edu.vn/wp-content/uploads/2017/03/TS-04.Th%C6%B0-gi%C6%A1%CC%81i-thi%C3%AA%CC%A3u.pdf

5. Danh Sách Phân Chia Các Khu Vực Mục Vụ: http://www.hbc.edu.vn/wp-content/uploads/2017/03/Danh-S%C3%A1ch-Ph%C3%A2n-Chia-C%C3%A1c-Khu-V%E1%BB%B1c-M%E1%BB%A5c-V%E1%BB%A5.pdf

 

Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội trân trọng!