Bài 269: Chúa có biết anh hay chị không?

10-10-2017 405

Đọc Kinh thánh: Lu-ca 9:23-26

Câu căn bản: Lu-ca 9:23  “3Đoạn, Ngài phán cùng mọi người rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta.”

23Chúa dạy mọi người: “Nếu ai muốn làm môn đệ ta, phải phủ nhận chính mình, hằng ngày vác cây thập tự mình theo ta.”(TK DY).

Suy niệm: Có thể nào một anh em hay chị em đi nhà thờ mỗi Chủ nhật, thỉnh thoảng dâng tiền, có danh sách tín hữu, nhưng vẫn lạc mất về tâm linh hay chăng?

Chính Chúa Giê-xu đã nêu vấn đề này từ ngày xưa. Một người thường đi nhà thờ, hát Thánh ca, tham gia vào việc làm giáo viên Trường Chủ Nhật, thế mà vẫn chưa chính thức trên Thiên Lộ vào lúc cuối đời chăng? Trong Phúc Âm Ma-thi-ơ 7:21-23 Chúa dạy:  “21Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. 2Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao?

Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!”

Trong đời thường ngày nay có nhiều anh em chị em đã từng trải nghiệm làm tín đồ của Chúa, thế nhưng cuộc đời của họ dường như không có tác dụng gì do việc họ tin cả. Nghĩa là việc gia đình hay công tác thương mại, ngay cả ngôn ngữ cũng chẳng thay đổi gì cả.  Chưa thấy dấu hiệu gì chứng tỏ rằng Chúa đã đụng chạm đến cuộc đời của họ và họ là con cái Chúa.

Các dấu hiệu của một người tín đồ thật của Chúa Giê-xu là gì?

Có bốn dấu hiệu:

1. Cam kết. Nghĩa là nghe tiếng gọi của Chúa mà bằng lòng tin nhận Ngài, mời Chúa làm chủ cuộc đời mình.

2. Đổi hướng. Nghĩa là từ bỏ lối sống cũ mà theo lối sống mới. Đây là điều mà Chúa Giê-xu gọi là sinh lại hay tái sinh. Giăng 3:3 dạy rằng:  “3Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.”

3. Xưng nhận. Một người tín đồ thật của Chúa Giê-xu xưng nhận Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của mình căn cứ vào câu Rô-ma 10:9:  “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu;”

4. Thay đổi. Khi một người tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa và được tái sinh – tất cả xẩy ra khi người ấy xưng nhận Chúa và Ngài làm chủ tâm hồn người ấy. 2 Cô-rinh-tô 5:17 ghi:

7Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.

17Ai ở trong Chúa Cứu Thế là con người mới: cuộc đời cũ đã qua, nhường chỗ cho đời sống hoàn toàn đổi mới.(TKTU BDY 1987).

Nguyễn Sinh