Bài 270: Ơn lành quý nhất cho đời tôi

11-10-2017 399

Đọc Kinh thánh:Ma-thi-ơ 7:7-12; Lu-ca 11:13

Câu căn bản: Ma-thi-ơ 7:11 “11Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?”

Suy niệm: Câu căn bản trên đây thêm rõ nghĩa khi ta tham khảo thêm Lu-ca 11:13: “3Vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài!” Cả hai câu Kinh thánh này đều nói về sự ban cho tốt nhất của Chúa, mà ta gọi là ơn lành. Ơn lành sẽ ban cho những ai kêu cầu, tìm kiếm và gõ cửa.

Kêu cầu Chúa là trình dâng lên Chúa nhu cầu của mình.

Tìm kiếm là xem nhu cầu ấy có thuận hợp với ý Chúa hay không.

Gõ cửa là tìm vào cuộc đời sung mãn với Thánh Linh tràn đầy.

Chúng ta đến với Chúa trình dâng lên nhu cầu, Chúa cho chúng ta biết nhu cầu chân thực của chúng ta là gì; rồi chúng ta gõ cửa với niềm tin chắc chắn Chúa ban cho.

Chủ yếu của lời dạy này là: Ước muốn cầu xin tìm kiếm ý Chúa và gõ cửa cũng chính là ơn lành Chúa ban. Tại sao phải có ba cấp bậc như vậy?

Chúng ta phải kiên tâm cầu xin Chúa, lâu và khiêm cung, trong gió và mưa lạnh, trong sấm và sét, trong lạnh và tăm tối. Cứ kiên nhẫn đợi chờ, Chúa sẽ xuất hiện.

Thánh nhân dạy rằng: Cầu nguyện mở rộng tâm hồn ta cho đến khi chứa nổi ơn lành là chính Chúa ngự vào… Chúa là ơn lành quý nhất cho mỗi chúng ta.

Nguyễn Sinh