Bài Học Về Tiên Tri Trong Kinh Thánh - Bài 3: Ai là các Tiên tri trong Kinh thánh?

03-11-2017 1148

Tiên tri là các sứ giả truyền rao sứ điệp của Chúa cho nhân loại.

Tiên tri là người truyền Lời Chúa cho dân Chúa. Theo một nghĩa, họ là sứ giả của Vua Trên Trời truyền rao mệnh lệnh của Vua cho nhân loại. Quan hệ giữa tiên tri và Chúa giải thích vì sao các tiên tri thường nêu danh Chúa và dùng ngôi thứ nhất “Ta” khi họ trích dẫn lời Chúa. Họ thực sự nói ra lời của chính Chúa cho nhân loại.

Theo một nghĩa khác, các tiên tri là những luật sư của Chúa. Chúa muốn tiếp cận với Nhân loại, nên đã lập nên những Giao-ước với loài người. Khi loài người vi phạm giao ước, Chúa sai các tiên tri là sứ giả của Chúa đến cảnh báo họ về những lệnh trừng phạt của Chúa. Các tiên tri kêu gọi loài người ăn năn và trở lại với Chúa là Chân Thần duy nhất mà họ tôn thờ.

Các tiên tri cũng hành động như lương tri của nhân loại.

Vị Vua đầu tiên của dân tộc Do-thái là Vua Sau-lơ. Người được Chúa sai đến để tuyển chọn Vua Sau-lơ là tiên tri Sa-mu-ên. Tiên tri Sa-mu-ên là người của Chúa bên cạnh vua Sau-lơ để cảnh báo Vua về những hành vi sai trái không thuận ý Chúa của Vua.

Vua Đa-vít về sau có tiên tri Na-than. Tiên tri Na-than đã đến gặp Vua Đa-vít để cho Vua hay là vua đã phạm tội gian dâm và giết người vô tội.

Ngay cả vị Vua xấu xa hư hỏng nhất của Do-thái là Vua A-háp cũng có các vị tiên tri của Chúa cảnh báo vua về những việc sai trái vua làm, dù vua luôn luôn tránh gặp gỡ họ (1 Các Vua 20 và 21).

Dù các tiên tri như Sa-mu-ên, Na-than và Ê-li không viết lại những lời tiên tri Chúa truyền cho họ, các dòng sử trong Kinh thánh Cựu Ước cũng ghi lại tiểu sử và sứ điệp Chúa sai họ rao truyền. Khi đọc các dòng sử này, chúng ta hiểu thêm về các lời tiên tri đã ghi  của các vị tiên tri khác.

Phần nhiều các sứ điệp tiên tri được ghi lại trong Kinh thánh Cựu Ước là những bài giảng của các vị này. Có khi rất dài và chia thành nhiều chương, có khi rất ngắn.

Tiên tri Ê-sai và Mi-chê (hay Mi-ca) để lại những bài giảng của họ trải qua nhiều năm họ làm chức vụ Tiên Tri. Trong khi đó có những vị chỉ ghi lại rất ngắn như Áp-đia chỉ có một chương.

Ngày nay có khuynh hướng đọc các sách tiên tri theo từng mảnh vụn, nghĩa là tách rời các phần tiên tri ra khỏi bối cảnh văn chương và lịch sử thời họ viết. Các sứ điệp tiên tri không phải là những mảnh chân lý vụn, nhưng luôn luôn là những sứ điệp thống nhất. Càng đọc toàn bộ tác phẩm tiên tri ta càng hiểu rõ tại sao họ viết. Vì vậy nên luôn luôn đọc các tác phẩm tiên tri toàn bộ.

Khi đọc tác phẩm tiên tri chúng ta cần biết về bối cảnh lịch sử của lời tiên tri.

Mỗi nhà tiên tri đều bắt đầu với phần giới thiệu về tác phẩm. Câu đầu tiên cho biết ai là tác giả và thời gian nào phán bảo lời Chúa cho dân Chúa. Thời gian thường là vào lúc ông vua nào đang trị vì. Chúng ta có thể tìm hiểu về thời gian đó qua các sách lịch sử của Kinh thánh Cựu Ước.

Mặc dù gọi là sứ điệp tiên tri, nhưng không phải tiên tri chỉ cho biết về tương lai. Họ có có nói đến tương lai gần và xa, nhưng tương lai không phải chủ ý chính của họ. Các tiên tri quan tâm về hiện tại, tức là việc xảy ra ngay trong thời gian họ sống. Họ kêu gọi các đối tượng từ bỏ tội ác và quay về ăn năn tôn thờ Chân Thần cho được cứu rỗi. Họ cũng nói đến phán xét và giải cứu tương lai để cảnh báo và khuyến cáo mọi người trở lại với Chúa là Cha nhân từ.

Chúng ta học được gì từ các sách tiên tri?

Dân Chúa có thể học rất nhiều từ các sách tiên tri. Chúng ta học về sự kiên nhẫn của Chúa đối với dân Chúa chuyên đi lạc. Chúng ta cũng có thể học về cách Chúa trừng phạt dân Chúa vì họ bướng bỉnh và khước từ theo Ngài. Nhưng có lẽ quan trọng hơn cả là cách Kinh thánh Tân Ước sử dụng lời và gương chứng trong các sách tiên tri. Chúng ta cũng học được làm sao các tiên tri đã cho biết về sự ra đời của Chúa Cứu Thế.

Nguyễn Sinh biên soạn!