Bài 332: Kết Quả Tức Khắc

31-12-2017 432

Kết quả tức khắc

Đọc Kinh thánh: Lu-ca 19: 1-10

1Đức Chúa Jêsus vào thành Giê-ri-cô, đi ngang qua phố.

2Tại đó, có một người tên là Xa-chê, làm đầu bọn thâu thuế, và giàu có.

3Người đó tìm xem Đức Chúa Jêsus là ai, nhưng không thấy được, vì đoàn dân đông lắm, mà mình lại thấp.

4Vậy, Xa-chê chạy trước, trèo lên cây sung, để ngó thấy Đức Chúa Jêsus, vì Ngài phải đi qua đó.

5Đức Chúa Jêsus đến chỗ ấy, ngước mắt lên mà phán rằng: Hỡi Xa-chê, hãy xuống cho mau, vì hôm nay ta phải ở nhà ngươi.

6Xa-chê vội vàng xuống và mừng rước Ngài.

7Ai nấy thấy vậy, đều lằm bằm rằng: Người nầy vào nhà kẻ có tội mà trọ!

8Song Xa-chê đứng trước mặt Chúa, thưa rằng: Lạy Chúa, nầy, tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai, bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư.

9Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hôm nay sự cứu đã vào nhà nầy, vì người nầy cũng là con cháu Áp-ra-ham.

10Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất.

Câu căn bản: Lu-ca 19:8

8Song Xa-chê đứng trước mặt Chúa, thưa rằng: Lạy Chúa, nầy, tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai, bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư.

Suy niệm:  Trong một chiến dịch truyền giảng Tin Lành tại Vận Động Trường Harringay (London) của Nhà Truyền Giáo Billy Graham.  Sau khi giảng Kinh Thánh Tiến sĩ Billy Graham thường hay dành ít phút để mời khán giả lên tin nhận Chúa. 

Hôm ấy có hai người ngồi cạnh nhau trên khán đài cùng đáp ứng lời kêu gọi và cùng bước xuống để đến chỗ khán đài.  Một người làm kỹ sư còn người kia là anh chuyên nghề móc túi. 

Trước khi đến chỗ khán đài để xin tin Chúa, người làm nghề đạo chích vỗ vai ông kỹ sư mà bảo: Thưa ông, xin ông tha lỗi, trước khi lên đó tôi phải trả lại ông cái ví của ông mà tôi vừa mới lấy cách đây vài phút.  Xin ông nhận lại cho. Ông kỹ sư sờ vào túi quần mới hay là cái ví mất thật, vội vàng nhận lại ví và cảm ơn anh đạo chích. 

Từ đó hai người trở thành bạn thân và anh làm nghề đạo chích cũng không làm cái nghề táng tận lương tâm ấy nữa.  Đúng là ăn năn tức khắc.

Trong Phúc Âm Lu Ca 19:8 có câu chuyện người thu thuế tên là Xa-chê.  Ông này khi được Chúa đến thăm nhà, đã ăn năn hối lỗi về việc lạm thu thuế để trục lợi, nên đã tức khắc tuyên bố rằng: Tôi sẽ lấy nửa gia tài của tôi phân phát cho người nghèo, và nếu tôi có lạm thu thuế của ai, tôi xin đền lại gấp bốn lần. Đó cũng là ăn năn xoay hướng tức khắc khi gặp Chúa Giê-xu

Nguyễn Sinh