Bài 001: Những Hình Thức Cảm tạ

01-01-2018 491

Những Hình Thức Cảm tạ

Đọc Kinh thánh:Lu-ca 17:11-19

11 Đức Chúa Jêsus đương lên thành Giê-ru-sa-lem, trải qua bờ cõi xứ Sa-ma-ri và Ga-li-lê.

    12 Nhằm khi vào làng kia, có mười người phung đến đón rước Ngài, đứng đằng xa,

    13 lên tiếng rằng: Lạy Jêsus, lạy Thầy, xin thương xót chúng tôi cùng!

    14 Khi Ngài thấy họ liền phán rằng: Hãy đi, tỏ mình cùng thầy tế lễ. Họ đương đi thì phung lành hết thảy.

    15 Có một người trong bọn họ thấy mình đã được sạch, bèn trở lại, lớn tiếng khen ngợi Đức Chúa Trời;

    16 lại đến sấp mặt xuống đất, nơi chơn Đức Chúa Jêsus, mà tạ ơn Ngài. Vả, người đó là người Sa-ma-ri.

    17 Đức Chúa Jêsus bèn cất tiếng phán rằng: Không phải mười người đều được sạch cả sao? Còn chín người kia ở đâu?

    18 Chỉ có người ngoại quốc nầy trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời ư!

    19 Ngài lại phán rằng: Đứng dậy đi; đức tin ngươi đã cứu ngươi.

Câu căn bản: Phi-líp 4:6  Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.

Suy niệm:  Mười người được chữa lành bệnh phung cùi nhưng chỉ có một người trở lại cảm tạ Chúa.  chỉ có 1/10  người cảm tạ Chúa thôi.

Các hình thức biết ơn và cảm tạ:

1. 1 Sa-mu-ên 31:7-13  và  1 Sa-mu-ên  11:1-13  Người thành Gia-be , thuộc Ga-la-át biết ơn Vua Sau-lơ từng đem toàn quân Israel và Giu-đa cứu họ khỏi tay vua Am-môn cách đó khoảng hơn hai năm, đã vượt moị khó khăn và (10 cây số về phía bắc, ngang qua một cái suối) lấy xác Sau-lơ và Giô-na-than về thiêu và chôn.  Đó là biết ơn, dù Sau-lơ đã thất trận và chết.

2. Lu-ca 7:36-50  Người phụ nữ xấu xa lấy dầu thơm xức chân Chúa sau khi khóc, và nước mắt đổ trên chân Ngài.  Lối người Do-thái nằm nghiêng trên ghế dài mà ăn, và chân bỏ ra phía sau.  Đây là việc làm cho chính người làm ơn cho mình. Ta cũng nên nhớ Chúa dạy là hễ ta thương người nghèo là cho Chúa vay mượn và hễ ai  thương xót người gặp cùng khốn và làm điều nhân đức tức là làm cho Chúa.

3. Lu-ca 8:26-39.  Người được Chúa đuổi quỷ muốn theo Chúa, nhưng Ngài bảo anh ta về nói cho mọi người biết việc Đức Chúa Trời đã làm cho anh ta:  Rao truyền việc Chúa thay đổi cuộc đời mình cho người ta biết đến Chúa là biết ơn Chúa.

4. Lu-ca 17: 11-19.  Mười người phung đều được chữa lành, chỉ có một người quay lại cảm tạ. Cảm tạ là nghĩa vụ của người được Chúa ban ân điển cho.  Nếu chỉ biết hưởng ân phúc của Chúa mà không cảm tạ là vô ơn, và ích kỷ.  Người ta thường cầu xin Chúa nhiều hơn là cảm tạ.  Nhưng Chúa dạy là phải biết ơn.  Khi ta biết ơn và cảm tạ Chúa thì ta được bình an hơn, vì biết rằng Chúa luôn luôn lo toan cho mình.

5. Lu-ca 18:35-43.  Người mù được chữa lành đi theo Chúa, ca ngợi quyền năng Đức Chúa Trời.  * Phép lạ của Chúa xảy ra luôn luôn mà nhiều khi ta không nhớ hay biết.  Nhưng ta cần cảm tạ Chúa về tình thương và quyền năng của Ngài.

Đa số những người tin Chúa trên thế giới  ngày nay là vì biết ơn Chúa đã cứu mình  từ chết qua sống và soi ánh sáng thương yêu thánh khiết, lối sống thiện lành trong đời mình.  Biết ơn Chúa thì không ngại chịu khổ vì Chúa. 

Người Hmong tin Chúa hằng trăm nghìn người vì biết ơn Chúa:  Họ lý luận:  Chúa chỉ cho mà không đòi hỏi gì cả, còn quỷ thần đòi nhiều sính lễ mà bệnh không hết, chết vẫn chết.

Nguyễn Sinh