Bài 006: Đừng Sợ

06-01-2018 475

Đừng Sợ

Đọc Kinh thánh: Lu-ca 1:26-38

26Đến tháng thứ sáu, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gáp-ri-ên đến thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê,

27tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Ma-ri, đã hứa gả cho một người nam tên là Giô-sép, về dòng vua Đa-vít.

28Thiên sứ vào chỗ người nữ ở, nói rằng: Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi; Chúa ở cùng ngươi.

29Ma-ri nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì.

30Thiên sứ bèn nói rằng: Hỡi Ma-ri, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời.

31Nầy, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Jêsus.

32Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là Con của Đấng Rất Cao; và Chúa, là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít là tổ phụ Ngài.

33Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng.

34Ma-ri bèn thưa rằng: Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó?

35Thiên sứ truyền rằng: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra, phải xưng là Con Đức Chúa Trời.

36Kìa, Ê-li-sa-bét, bà con ngươi, cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua; người ấy vốn có tiếng là son, mà nay cưu mang được sáu tháng rồi.

37Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được.

38Ma-ri thưa rằng: Tôi đây là tôi tớ Chúa; xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền! Đoạn thiên sứ lìa khỏi Ma-ri.

Câu căn bản: Lu-ca 1:30

30Thiên sứ bèn nói rằng: Hỡi Ma-ri, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời.

Suy niệm: Trong Kinh thánh có nhiều lần ghi: ‘Đừng sợ’. Thượng Đế biết rõ tâm hồn chúng ta và hiểu tác dụng của sợ hãi tạo nên các xúc động như thế nào.

Nhiểu người bị nỗi sợ làm hại đến trở thành nô lệ cho nó. Đối với người tin Chúa thật còn lo sợ thì chứng tỏ một trong hai điều sau đây:

Hoặc là người ấy không biết những lời hứa trong Kinh thánh về việc đắc thắng nỗi sợ.

Hay là, dù người ấy biết nhưng không tin những gì Chúa đã hứa.

Trong tình thương không có sợ hãi, vì tình thương toàn vẹn xua đuổi nỗi sợ. Ai còn lo sợ là người chưa được tái tạo trong tình thương. Chúng ta thương quý Chúa vì Ngài thương yêu chúng ta trước. Đó là 1 Giăng 4:18-19.

Hành động vĩ đại nhất của tình thương trong toàn bộ lịch sử nhân loại là việc Thượng Đế sai Con Ngài là Chúa Giê-xu đến trần gian để chết thay tội cho toàn thể nhân loại. Thượng Đế thương yêu nhân loại đến nỗi đã ban Con Một của Ngài để ai tin nhận sẽ không bị diệt vong nhưng có đời sống vĩnh hằng.

Trong câu chuyện Chúa giáng sinh ta thấy mấy lần từ “Đừng sợ” được nhắc đến.

Thứ nhất là “Đừng sợ Tin Mừng” thiên sứ nói với các người chăn chiên: “Đừng sợ, vì nầy ta báo cho các anh tin mừng, là tin mừng cho mọi người trên đất. Hôm nay tại thành Đa-vít, vị Cứu tinh của các anh và nhân loại đã ra đời. Ngài là Chúa Cứu Thế.” Lu-ca 2:10-11.

Thứ hai là Đừng sợ điều mà loài người cho rằng không thể xẩy ra được. Thiên sứ đã nói với Ma-ri: “Hỡi Ma-ri đừng sợ, vì Thánh Linh sẽ giáng trên con, và quyền năng Đấng tối thượng sẽ ở trên con. Vì đối với Thượng Đế không có việc nào là không thể xẩy ra được.” Lu-ca 1:30,35,37.

Thứ ba, Đừng sợ rằng lời cầu nguyện không được trả lời. Thiên sứ đã nói với Xa-cha-ri, là cha của Giăng, người làm báp tem: “Hỡi Xa-cha-ri đừng sợ, vì lời cầu nguyện của con đã được nhậm. Vợ con là Ê-li-sa-bét sẽ sinh một con trai, và con hãy đặt tên con trai đó là Giăng.” Lu-ca 1:13.

Thứ tư là, Đừng sợ vì phải vâng lời tức khắc. Thiên sứ đã nói với Giô-sép: “Hỡi Giô-sép, con cháu Đa-vít, con đừng sợ phải lấy Ma-ri làm vợ” Rồi sau đó Giô-sép vâng theo lời Thiên Sứ của Chúa dặn bảo. Ma-thi-ơ 1:20,24.Như thế chúng ta thấy rằng trong Kinh thánh có nhiều chữ Đừng Sợ.

Nhưng các chữ tiêu biểu mà chúng ta cần ghi nhớ là:

Đừng sợ tin mừng;

Đừng sợ điều mà loài người cho rằng không thể xẩy ra được;

Đừng sợ rằng lời cầu nguyện không được trả lời;

Đừng sợ vì cần phải vâng lời tức khắc.

Nguyễn Sinh