Bài 007: Hài Nhi Tại Bết Lê Hem

08-01-2018 424

Hài nhi tại Bết lê hem

Đọc Kinh thánh: Mi-chê 5:1-3

1Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một Đấng cai trị trong Y-sơ-ra-ên; gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng.

2Vậy nên Ngài sẽ phó chúng nó cho đến lúc người đàn bà phải sanh đẻ đã sanh đẻ, và kẻ sót lại của anh em Ngài sẽ trở về với con cái Y-sơ-ra-ên.

3Ngài sẽ đứng vững, và sẽ cậy sức mạnh của Đức Giê-hô-va với oai vọng của danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình mà chăn bầy của mình; và chúng nó sẽ ở yên, vì nay Ngài sẽ làm lớn cho đến các đầu cùng đất.

Câu căn bản: Mi-chê 5:1

1Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một Đấng cai trị trong Y-sơ-ra-ên; gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng.”

Suy niệm: Đây là một lời dự báo rất đặc thù, đó là nói trước rằng một vị vua của người Israel sẽ được sinh ra tại làng nhỏ Bết-lê-hem. Việc này sau 700 năm mới ứng nghiệm.

Nhưng để ứng nghiệm lời tiên báo này hoàng đế La-mã Augustus đã ra lệnh kiểm tra dân số trên toàn Đế Quốc. Do đó, Giô-sép phải đưa Ma-ri về Bết-lê-hem để làm thủ tục, và tại đó Ma-ri sinh Chúa Cứu Thế.

Nhưng câu Kinh thánh trước đó còn ghi: “Người ta sẽ lấy roi đánh trên má quan xét của Israel” Mi-chê 4:14.  Đó là nói trước về việc Chúa Cứu Thế bị bạc đãi và hành quyết.

Còn câu tiếp theo cho biết “Ngài sẽ đứng vững dùng sức mạnh của Chúa Hằng Hữu với oai vọng của danh hiệu Giê-hô-va mà chăn bầy, và chúng nó sẽ ở yên, vì lúc ấy Ngài sẽ làm lớn cho đến các đầu cùng đất.”Mi-chê 5:3.

Tới đây ta phải hiểu về quyền tể trị của Chúa Cứu Thế  trên mọi dân mọi nước trong một ngày tương lai.

Chúa Cứu Thế  không phải là một nhân vật nổi tiếng rồi được người ta thêm vào tiểu sử nhiểu đoạn ly kỳ và huyền thoại. Chúa đã được tiên báo đến trần gian tại một địa danh rõ ràng. Ngài cũng bị người đời thù ghét đem xử tử.

Nhưng chính Ngài là Vua của toàn thể nhân loại một ngày trong tương lai. Chúng ta chưa biết hết về Chúa Cứu Thế đâu, vì nhân loại sẽ được đặt dưới quyền quản trị của Ngài trong một ngày tương lai, lúc đó sẽ không còn thế lực nào chống nghịch, mà tất cả đều quy phục.

Kỷ niệm Chúa Giáng sinh không phải là nhớ lại một cuộc đời hai nghìn năm trước, nhưng là ca ngợi Chúa Giê-xu đang có mặt trong đời chúng ta, trong tâm hồn người tin Chúa, và hy vọng một ngày Chúa làm Vua trên toàn thể vũ trụ đúng lời tiên báo trên 2700 năm trước đây.

Nguyễn Sinh