Bài 008: Quà Tặng Của Thượng Đế

08-01-2018 445

Quà tặng của Thượng Đế

Đọc Kinh thánh: Rô-ma 8:1-4 và 8:32
Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ;

2vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jêsus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết.

3Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi: Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính Con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt,

4hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được trọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh.

32Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?

Câu căn bản: Rô-ma 8:32

32Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?

Suy niệm: Trong dịp lễ Giáng Sinh năm ngoái quý độc giả có được tặng quà không?

Nhưng điều quan trọng là quý độc giả có nhận được quà của Thượng Đế hay không?

Thượng Đế thương yêu nhân loại đến nỗi đã ban tặng cho con trai độc nhất của Người, để ai tin nhận Đấng đó sẽ không bị hư vong mà hưởng được đời sống vĩnh hằng.

Câu Kinh thánh này cho chúng ta biết về tặng phẩm vĩ đại nhất của Thượng Đế ban cho nhân loại

Từ Ban tặng được Kinh thánh nhắc đến nhiểu lần với các dạng khác nhau như: cho, ban cho. Tính ra có đến 2100 lần  trong toàn bộ Kinh thánh.

Ngay từ Sáng Thế ký chương 1 câu 17 đã ghi: “Thượng Đế tạo nên mặt trời mặt trăng và các ngôi sao để ban ánh sáng cho mặt đất.”

Trong Khải Thị, sách cuối cùng của Kinh thánh chương 22:12 ghi rằng: Khi Chúa Cứu Thế trở lại trần gian Ngài sẽ ban cho mỗi người các tặng phẩm tùy theo công việc của mỗi người đã thực hiện.

Trong Công Vụ Các Sứ Đồ  chương 14 và 17 có nói đến việc Thượng Đế ban mưa nắng, ban sự sống, hơi thở và tất cả mọi thứ khác.

Nhưng tặng phẩm vĩ đại nhất rõ ràng là khi Thượng Đế ban chính mình Ngài trong hình hài Chúa Giê-xu cho một nhân loại hư vong và không đáng nhận.

Đây là tặng phẩm vĩ đại nhất là vì đáp ứng nhu cầu to lớn nhất. Chứng tỏ tình thương vĩ đại nhất, có tầm mức rộng lớn nhất, bao gồm toàn thể nhân loại khi ấy và nhiều thế hệ về sau, với mục đích cao cả nhất chưa bao giờ Thượng Đế thực hiện.

Dĩ nhiên, đó không phải là tặng phẩm cuối cùng, vì thư Rô-ma chương 8 câu 32 sứ đồ Phao-lô dạy: “Thượng Đế không tiếc chính Con mình, nhưng dã ban tặng Con ấy cho chúng ta, như vậy Ngài lại chẳng ban mọi điều khác cùng với Con ấy cho chúng ta hay sao?”

Trong lá thư gởi cho ông Ti-mô-thê Sứ đồ Phao-lô cũng viết: “Hãy tin cậy Thượng Đế hằng sống là Đấng ban cho chúng ta tất cả mọi điều để chúng ta vui hưởng.”

Trong mùa kỷ niệm Chúa Giáng Sinh chúng ta nghĩ đến tặng phẩm vĩ đại nhất là Chúa Giê-xu, vì tặng phẩm ấy đủ để cứu vớt và ban sự sống vĩnh hằng cho mọi người, kể cả mỗi chúng ta.

Nhưng tặng phẩm chỉ có ý nghĩa khi có người nhận.

Điều đáng buồn là tặng phẩm ấy nhiều khi không được nhân loại tiếp nhận mà còn chê cười, mỉa mai, chống đối, tìm phương diệt trừ ảnh hưởng. Mặc dù tặng phẩm ấy cần thiết bậc nhất cho mỗi cá nhân loài người.

Tặng phẩm của Thượng Đế đang mời gọi quý vị và các bạn nhận, xin đừng khước từ, vì làm như thế phụ lòng Thượng Đế, là Đấng thương yêu mỗi chúng ta, và chỉ muốn cho chúng ta được  thoát khỏi vòng tội lỗi xấu xa để hưởng hạnh phúc thật trong đời này và trong cõi vĩnh hằng.

Ngoài tặng phẩm của Thượng Đế ra con người không có phương cách nào thoát khỏi hình phạt của Thượng Đế, cũng như không có cách nào để bước vào cõi vĩnh hằng với Ngài.

Nguyễn Sinh