Bài 011: Tin Mừng & Quà Tặng

11-01-2018 456

Tin mừng & quà tặng

Đọc Kinh Thánh: Lu-ca 2:1-20

1Lúc ấy, Sê-sa Au-gút-tơ ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ.

2Việc lập sổ dân nầy là trước hết, và nhằm khi Qui-ri-ni-u làm quan tổng đốc xứ Sy-ri.

3Ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ.

4Vì Giô-sép là dòng dõi nhà Đa-vít, cho nên cũng từ thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê, lên thành Đa-vít, gọi là Bết-lê-hem, xứ Giu-đê,

5để khai vào sổ tên mình và tên Ma-ri, là người đã hứa gả cho mình, đương có thai.

6Đang khi hai người ở nơi đó, thì ngày sanh đẻ của Ma-ri đã đến.

7Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở.

8Vả, cũng trong miền đó, có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên.

9Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh, họ rất sợ hãi.

10Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân;

11ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa.

12Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ.

13Bỗng chúc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng:

14Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!

15Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chăn chiên nói với nhau rằng: Chúng ta hãy tới thành Bết-lê-hem, xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay.

16Vậy, họ vội vàng đi đến đó, thấy Ma-ri, Giô-sép, và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ.

17Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó.

18Ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói, đều lấy làm lạ.

19Còn Ma-ri thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng.

20Bọn chăn chiên trở về, làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy y như lời đã bảo trước cùng mình.

Câu căn bản: Lu-ca 2:10
10Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân…”

Suy niệm:  Thiên sứ báo tin Chúa Giáng Sinh đã nói với các mục tử rằng đó là một tin mừng cho muôn dân.  Các gã chăn cừu hôm ấy tưởng đã tận số vì gặp thiên thần, nhưng không ngờ họ là những người đầu tiên được báo tin mừng. 

Vào thời đại này, chắc các gã chăn cừu này sẽ được đưa lên truyền hình, sẽ có ngưòi phỏng vấn và viết sách.  Cho đến nay vẫn chưa ai biết tên tuổi của họ, nhưng chắc chắn họ nhận được niềm vui ấy khi tìm đến máng cỏ, hang lừa nơi Chúa Hài Đồng ra đời. 

Mấy gã mục tử là những người đầu tiên hưởng niềm vui này, vì ngay sau khi thăm Chúa Hài Đồng, họ bỏ đàn cừu chạy về báo tin cho đồng bào tin mừng họ đã nhận. 

Kinh Thánh cho hay rằng trong vùng đó ai nghe chuyện họ kể đều ngạc nhiên, vì không thể ngờ được một loại tin quan trọng như thế mà lại loan báo cho tầng lớp lao động tầm thường như họ.

Từ khi ấy, nghĩa là đã trên 2000 năm, những ai đơn thành như các mục tử, nghe tin mừng và bằng lòng tin nhận, cũng tràn đầy niềm vui, tình thương và hi vọng. 

Đây chính là mục đích của việc kỷ niệm Chúa vào đời, đó là gặp gỡ Chúa Hài Đồng như các mục tử khi xưa và vô số người từng theo gương họ.

Trong mùa Kỷ Niệm Chúa Giáng Sinh năm nay, quý vị và các bạn hãy tin nhận Chúa Giê-xu là Đấng hi sinh chuộc tội cho quý vị, mời Chúa vào tâm hồn mình để hưởng được tin mừng và nhận món quà quý nhất mà Chúa dành tặng cho quý vị và các bạn.

Nguyễn Sinh