Bài 074: HẠT VÀ QUẢ TRÁI

04-04-2018 495

Bài 074: HẠT VÀ QUẢ TRÁI

Đọc Kinh Thánh: Ga-la-ti 6:7-10

7Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy.

8Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; song kẻ gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời.

9Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ, chúng ta sẽ gặt.

10Vậy, đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhứt là cho anh em chúng ta trong đức tin.

 

Câu căn bản: Ga-la-ti 6:7 “Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy

Suy niệm: Người ta kể một câu chuyện ngụ ngôn như sau:

Một người đang đi xem hàng trong một khu thương xá thấy Chúa Giê-xu đang đứng bán hàng, người ấy bước đến hỏi Chúa: “Chúa bán hàng gì ở đây?”

Chúa Giê-xu trả lời: “Ta bán những gì mà con ao ước nhất trên đời này.”

Người ấy suy nghĩ giây lát rồi trả lời liền: “Con muốn được hạnh phúc, được bình an trong tâm hồn và không còn lo sợ một điều gì trong đời cả. Điều này con ao ước cho bản thân con, cho đất nước con và cho toàn thế giới này nữa.”

Chúa Giê-xu nhìn thẳng vào  mặt người ấy và trả lời:  “Con ao ước những điều rất thực tế, rất tốt lành, đó là những quả trái rất quý giá, nhưng tại đây Ta không bán quả trái, mà chỉ bán hạt giống mà thôi.”

Trong thư Ga-la-ti 6:7 sứ đồ Phao-lô dạy: ”Chớ hề dối mình Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy.”

Ai cũng muốn có hạnh phúc, an bình vui tươi, nhưng phải nhận định rằng đó là những quả trái quý giá mà ta phải bằng lòng gieo hạt mới mọc lên cây, mới sinh hoa kết quả được.

Chúng ta xin Chúa cho mình hạnh phúc, an bình nhưng có chịu gieo hạt hạnh phúc và an bình hay không? Nên nhớ rằng: ta gieo gì thì gặt lấy quả trái nấy. Ta cần nhờ quyền năng của Chúa thanh tẩy tội ác trong đời sống mình, thực hành những gì Chúa dạy trong mỗi ngày ta sống đây. Gieo rắc tình thương an bình, thuận hòa qua lời nói và hành động đúng theo lời Chúa dạy trong Kinh thánh thì ta sẽ gặt lấy những quả trái tốt lành nhanh chóng. Ta nên nhớ rằng quả trái là điều Chúa ban cho nhưng ta phải làm nhiệm vụ gieo trồng. Không có phép lạ nào xẩy ra nếu ta không chịu làm nhiệm vụ của chính mình.

 

Nguyễn Sinh