Bài 077: ĐỐI XỬ VỚI KẺ ÁC

08-04-2018 456

Bài 077: ĐỐI XỬ VỚI KẺ ÁC

Đọc Kinh thánh:

 Rô-ma 2:15 "Họ tỏ ra rằng việc mà luật pháp dạy biểu đã ghi trong lòng họ: Chính lương tâm mình làm chứng cho luật pháp, còn ý tưởng mình khi thì cáo giác mình, khi thì binh vực mình."

2 Cô-rinh-tô 1:12 "Còn như cái điều làm vẻ vang cho chúng tôi, ấy là lương tâm chúng tôi làm chứng rằng mình lấy sự thánh sạch và thật thà đến bởi Đức Chúa Trời mà ăn ở trong thế gian nầy, nhứt là đối với anh em, không cậy sự khôn ngoan theo tánh xác thịt, nhưng cậy ơn của Đức Chúa Trời."

1Ti-mô-thê 1:18-19 "Hỡi Ti-mô-thê, con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con, theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là, phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành, cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó, thì đức tin họ bị chìm đắm."

1Ti-mô-thê 3:8-9 "Các chấp sự cũng phải cho nghiêm trang, không được nói hai lời, không được ghiền rượu, không được tham lợi phi nghĩa, nhưng phải lấy lương tâm thanh sạch giữ lẽ mầu nhiệm của đức tin."

1Ti-mô-thê 4:2 "Vả, Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỉ dữ, bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã lì."

Hê-bơ-rơ 9:13-14 "Vì nếu huyết của dê đực bò đực cùng tro bò cái tơ mà người ta rưới trên kẻ ô uế còn làm sạch được phần xác thịt họ và nên thánh thay, huống chi huyết của Đấng Christ, là Đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời, dâng chính mình không tì tích cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống, là dường nào!"

Hê-bơ-rơ 10:21-22 "Lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong, mà đến gần Chúa."

 

Câu ghi nhớ: Hê-bơ-rơ 10: 22 "nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong, mà đến gần Chúa."

Suy niệm: Một anh tài xế Taxi trong thành phố Paris đã nghĩ ra một phương cách để cho khách đi xe có cử chỉ tử tế. Anh ta làm một chiếc nệm ghế trong đó có giây đìện nối vào một cái bình điện phụ. Khi nào nhận thấy khách đi xe có âm mưu xấu, như sắp tấn công giật tiền hay muốn đánh anh ta, anh ta chỉ lẳng lặng bấm một nút đìện là người khách có ý định xấu bị điện giật. Dòng điện này mạnh tới 52 nghìn volt đủ làm cho khách giật mình và từ bỏ ý định đen tối nào đó.

Trong mỗi chúng ta Chúa cũng đặt một dụng cụ báo động hay cảnh cáo như thế, khi nào chúng ta làm điều gì không ngay thật. Đó chính là lương tâm. Dụng cụ này áp dụng cho tất cả mọi người tin Chúa hay không tin Chúa cũng vậy.

Sứ đồ Phao-lô ngày xưa dạy rằng: “Luật lệ của Chúa đã được ghi trên tâm hồn của mỗi chúng ta. Các luật này cho chúng ta biết khi nào mình làm điều không nên làm. Lương tâm là tiếng nói nhẹ nhàng nhưng luôn luôn hoạt động. Ta muốn sống ngay lành cũng cần phải nghe tiếng lương tâm dừng lại và tránh xa những gì gây tai hại.

 

Nguyễn Sinh