BÀI 079: TÌNH BẠN

11-04-2018 375

Bài 079: TÌNH BẠN

Đọc Kinh thánh: Lu-ca 24:13-23

13Cũng trong ngày ấy, có hai môn đồ đi đến làng kia, gọi là Em-ma-út, cách thành Giê-ru-sa-lem sáu mươi ếch-ta-đơ;

14họ đàm luận về những sự đã xảy ra.

15Đang khi nói và cãi lẽ nhau, chính Đức Chúa Jêsus đến gần, cùng đi đường với họ.

16Nhưng mắt hai người ấy bị che khuất không nhìn biết Ngài được.

17Ngài phán cùng họ rằng: Các ngươi đương đi đường, nói chuyện gì cùng nhau vậy? Họ dừng lại, buồn bực lắm.

18Một trong hai người tên là Cơ-lê-ô-ba, trả lời rằng: Có phải chỉ ngươi là khách lạ ở thành Giê-ru-sa-lem, không hay việc đã xảy đến tại đó cách mấy bữa rày sao?

19Ngài hỏi rằng: Việc gì vậy? Họ trả lời rằng: Ấy là việc đã xảy ra cho Jêsus Na-xa-rét, một đấng tiên tri, có quyền phép trong việc làm và trong lời nói, trước mặt Đức Chúa Trời và cả chúng dân;

20làm sao mà các thầy tế lễ cả cùng các quan đề hình ta đã nộp Ngài để xử tử, và đã đóng đinh trên cây thập tự.

21Chúng tôi trông mong Ngài sẽ cứu lấy dân Y-sơ-ra-ên; dầu thể ấy, việc xảy ra đã được ba ngày rồi.

22Thật có mấy người đàn bà trong vòng chúng tôi đã làm cho chúng tôi lấy làm lạ lắm: Khi mờ sáng, họ đến mồ,

23không thấy xác Ngài, thì về báo rằng có thiên sứ hiện đến, nói Ngài đương sống.

24Có mấy người trong vòng chúng tôi cũng đi thăm mồ, thấy mọi điều y như lời họ nói; còn Ngài thì không thấy.

25Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hỡi những kẻ dại dột, có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói!

26Há chẳng phải Đấng Christ chịu thương khó thể ấy, mới được vào sự vinh hiển mình sao?

27Đoạn, Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh thánh.

28Khi hai người đi gần đến làng mình định đi, thì Đức Chúa Jêsus dường như muốn đi xa hơn nữa.

29Nhưng họ ép Ngài dừng lại, mà thưa rằng: Xin ở lại với chúng tôi; vì trời đã xế chiều hầu tối. Vậy, Ngài vào ở lại cùng họ.

30Đương khi Ngài ngồi ăn cùng hai người, thì lấy bánh, chúc tạ, đoạn, bẻ ra cho họ.

31Mắt họ bèn mở ra, mà nhìn biết Ngài; song Ngài thoạt biến đi không thấy.

32Hai người nói cùng nhau rằng: Khi nãy đi đường, Ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao?

 

Câu ghi nhớ: Lu-ca 24:32 Hai người nói cùng nhau rằng: Khi nãy đi đường, Ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao?

Suy niệm:  John Gilmore là một người Anh thích làm chứng cho Chúa Giê-xu, lúc nào cũng đem theo các phần Phúc âm để phân phát cho người mà ông ta gặp. Một hôm nọ khi đi ngang qua một làng nhỏ ông gặp một người nghèo bán những nồi chảo. Gilmore chào người ấy và nói rằng:

“Chào ông, hôm nay hàng họ ra sao?” 

Người ấy đáp: “Tôi không dám than phiền, vì Chúa cho đầy đủ.”

Gilmore nói: “Được Chúa cứu đúng là một việc vĩ đại.”

Người bán hàng nhìn Gilmore và nói: “Tôi biết có một điều hơn cả được Chúa cứu nữa.”

Gilmore ngạc nhiên hỏi: “Có việc nào quý hơn việc được Chúa cứu chăng? Tôi muốn biết điều đó là điều gì?” Ông già bán hàng mỉm cười nói: “Đó là được đồng hành mỗi ngày với người đã cứu mình.”

Đời sống người tin Chúa không phải chỉ có được tha tội và được lên thiên đàng sau khi chết. Chúa muốn chúng ta sống trong thế gian này và tương giao với Chúa từng ngày một. Đó chính là phương cách cho mỗi chúng ta được biết Chúa và quyền năng của sự phục sinh của Ngài, và tương giao trong sự đau thương của Chúa, được làm một với sự chết của Ngài. Đây là một tình bạn phi thường mà ta chỉ có thể tìm thấy trong Chúa Giê-xu.

 

Nguyễn Sinh