BÀI 089: NHỮNG CUỐN KINH THÁNH CỔ

04-05-2018 384

BÀI 089: NHỮNG CUỐN KINH THÁNH CỔ

Đọc Kinh thánh: Thi-thiên 119:1-16

Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình, Đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va.

2Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài, Và hết lòng tìm cầu Ngài.

3Họ không làm trái phép công bình, Nhưng đi trong các lối Ngài.

4Chúa đã truyền cho chúng tôi các giềng mối Chúa, Hầu cho chúng tôi cẩn thận giữ lấy.

5Ồ! chớ chi đường lối tôi được vững chắc, Để tôi giữ các luật lệ Chúa!

6Khi tôi chăm chỉ về các điều răn Chúa, Thì chẳng bị hổ thẹn.

7Khi tôi học các đoán ngữ công bình của Chúa, Thì tôi sẽ lấy lòng ngay thẳng mà ngợi khen Chúa.

8Tôi sẽ giữ các luật lệ Chúa; Xin chớ bỏ tôi trọn.

9Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa.

10Tôi hết lòng tìm cầu Chúa, Chớ để tôi lạc các điều răn Chúa.

11Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, Để tôi không phạm tội cùng Chúa.

12Hỡi Đức Giê-hô-va, đáng ngợi khen Ngài; Xin dạy tôi các luật lệ Ngài.

13Tôi lấy môi thuật lại Các mạng lịnh miệng Chúa phán ra.

14Tôi vui mừng về đường chứng cớ Chúa, Như thể vui mừng về của cải hiếm hiệm

 

Câu ghi nhớ: Thi-thiên 119:9 Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa.”

Suy niệm: Kinh thánh qua bao nhiêu thời đại đã được bảo tồn thật là lạ lùng. Những bản sao chép nhiều phần trong Kinh Thánh Tân Ước đã được tìm chỉ sau những bản chính chừng 50 năm và phù hợp với những bản đã được tìm từ trước.

Gần đây báo cáo của các nhà khảo cổ học cho hay rằng: Người ta đã tìm được những cuốn Kinh Thánh Cựu Ước nữa. Trước khi tìm được những cuốn Kinh Thánh trong hang núi gần Biển Chết vào năm 1947, thì bản Kinh Thánh Cựu Ước cổ nhất là vào khoảng 900 năm sau Công Nguyên. Các cuốn tìm được ở gần Biển Chết vào khoảng năm 150 trước Công Nguyên.

Nhưng ngày nay người ta tìm được một cặp hai cuốn bằng bạc rất nhỏ ghi từ 600 năm trước Công Nguyên.

Khi khai quật cổ tích trong một vùng có ngôi nhà thờ khoảng thế kỷ thứ 5 tại Giê-ru-sa-lem, người ta tìm được một nghĩa trang của quân đội La-mã. Đào bới sâu thêm dưới nghĩa trang này, người ta thấy có một cái hang bị chôn sâu, trong đó có hai cuốn sách viết trên các tấm giấy bạc. Các tấm này rất nhỏ. Trên mỗi tấm này người ta thấy có ghi chép các phần của sách Dân-số-ký trong Cựu Ước. Theo các nhà khảo cổ thì các cuốn này có từ trước thời dân Chúa bị lưu đầy.

Như vậy những người thường cho rằng Ngũ Kinh trong Kinh Thánh là do người ta thêm vào sau này là hoàn toàn sai lạc. Chính lĩnh tụ Môi-se đã viết từ xưa để lại. Người tin Chúa càng thêm vũng tin vì biết rằng những gì mình đang tin là có thật.

 

Nguyễn Sinh