BÀI 099: Thờ Phượng Đúng Cách

12-07-2018 459

Đọc Kinh Thánh: Ê-Phê-Sô 1:3-6

"Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong Con yêu dấu của Ngài!"

Câu Ghi Nhớ: Ê-Phê-Sô:1:6

Để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong Con yêu dấu của Ngài!

Suy Niệm: Là người tin Chúa, mục đích chính cho đời sống chúng ta là thờ phượng và tôn vinh Chúa. Tuy nhiên nếu tâm hồn ta không thuận thảo với Chúa thì không có gì có thể giúp ta kinh nghiệm được sự thờ phượng mà Chúa ưa thích. Kinh thánh định nghĩa thờ phượng theo bốn cách:

1. Cúi đầu hạ mình trước Chúa.

2. Tỏ lòng kỉnh kiền và tôn kính Chúa.

3. Người thờ phượng Chúa là người dâng mình phục vụ và làm các công việc của Chúa.

4. Thờ phượng liên quan tới các hoạt động nghi lễ của vị chủ tế trong nhà thờ.

Đi nhà thờ và thờ phượng Chúa khác hẳn nhau,vì có người thường đi nhà thờ, nhưng ít khi thờ phượng Chúa, vì người ta đến nhà thờ với nhiều mục đích khác hơn là thờ phượng Chúa.

Ngược lại, có những người rất nhiệt tâm về đạo nhưng lại không muốn đi nhà thờ. Nghĩa là không thích các hình thức và nghi lễ thờ phượng. Cuối cùng, là đức tin không xác định.

Như thế,một mặt có một loại thờ phượng chỉ có hình thức mà không có sự sống, nghĩa là thờ phượng mà không có xúc động nào về Chúa cả. Mặt khác, người ta chỉ chú trọng về tình cảm mà không quan tâm đến hình thức nghi lễ thờ phượng.

Nhưng thờ phượng thật là tập trung tư tưởng ý nghĩ về Chúa chứ không phải về con người của chúng ta.

Nguyễn Sinh