BÀI 119: Những Điều Bí Mật

01-08-2018 239

Những Điều Bí Mật

Đọc Kinh Thánh: Lu-ca 12:1-21
1Khi ấy, dân chúng nhóm lại kể hàng ngàn người, đến nỗi giày đạp nhau, Đức Chúa Jêsus mới trước hết phán cùng môn đồ rằng: Hãy giữ mình về men của người Pha-ri-si, là sự giả hình.2Chẳng có sự gì giấu mà không phải lộ ra, chẳng có sự gì kín mà không được biết.3Vậy nên mọi điều mà các ngươi đã nói nơi tối, sẽ nghe ra nơi sáng; mọi điều mà các ngươi đã nói vào lỗ tai trong buồng kín, sẽ giảng ra trên mái nhà.4Ta nói cùng các ngươi, là bạn hữu ta: Đừng sợ kẻ giết xác rồi sau không làm gì được nữa.5Song ta chỉ cho các ngươi biết phải sợ ai: Phải sợ Đấng khi đã giết rồi, có quyền bỏ xuống địa ngục; phải, ta nói cùng các ngươi, ấy là Đấng các ngươi phải sợ!6Người ta há chẳng bán năm con chim sẻ giá hai đồng tiền sao? Nhưng Đức Chúa Trời không quên một con nào hết.7Dầu đến tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm cả rồi. Đừng sợ chi, vì các ngươi trọng hơn nhiều chim sẻ.8Ta nói cùng các ngươi, ai sẽ xưng ta trước mặt thiên hạ, thì Con người cũng sẽ xưng họ trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời.9Nhưng ai chối ta trước mặt thiên hạ, thì họ sẽ bị chối trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời.10Ai nói nghịch cùng Con người, thì sẽ được tha; song kẻ nói lộng ngôn phạm đến Đức Thánh Linh, thì không được tha đâu.11Khi người ta đem các ngươi đến nhà hội, trước mặt quan án và quan cai trị, thì chớ lo về nói cách nào để binh vực mình, hoặc nói lời gì;12bởi vì chính giờ đó Đức Thánh Linh sẽ dạy các ngươi những lời phải nói.13Bấy giờ, một người giữa dân chúng thưa rằng: Thưa thầy, xin biểu anh tôi chia gia tài cho tôi.14Nhưng Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi người kia, ai đặt ta làm quan xử kiện hay là chia của cho các ngươi?15Đoạn, Ngài phán cùng chúng rằng: Hãy giữ cẩn thận chớ hà tiện gì hết; vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu.16Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ nầy: Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm,17người bèn tự nghĩ rằng: Ta phải làm thể nào? Vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật.18Lại nói: Nầy, việc ta sẽ làm: Ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó;19rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, mầy đã được nhiều của để dành dùng lâu năm; thôi, hãy nghỉ, ăn uống, và vui vẻ.20Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai?21Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy.

Câu ghi nhớ: Lu-ca 12:2

Chẳng có sự gì giấu mà không phải lộ ra, chẳng có sự gì kín mà không được biết

Suy niệm:

Bạn tin có đĩa bay hay không?

Bạn tin có con người khôn ngoan hơn chúng ta ở hành tinh khác hay không?

Trẻ em trong thế giới ngày nay chân thành tin như thế, nhưng cả người lớn cũng tin như vậy.

Trên đời này còn nhiều chuyện huyền hoặcmà người ta muốn đi tìm nguyên nhân. Lại cũng có nhiều chuyện hiển nhiên mà người ta cứ muốn gán ép cho là huyền hoặc.

Dù sao thì con người cũng vẫn thích nghĩ, nói và nghe về các chuyện huyền hoặc. Như trẻ em nào cũng muốn nghe chuyện ma, nhưng nghe xong thì ngồi trên giường không dám bước xuống đất, và đêm tối không dám đi đâu một mình.

Nhưng cũng có những người quá cực đoan cho rằng không làm gì có ma quỷ, thần thánh và ngay cả linh hồn cũng không có nữa. Thật ra, nếu thành thật mà tin như vậy thì cũng là có đức tin rất lớn.

Nhưng mỗi người dù theo quan điểm nào cũng đều biết rõ rằng trong cõi vô hình phải có một cái gì. Dù là sức mạnh hay các hiện tượng. Nhất là trong những lúc gặp cảnh ngộ khó khăn cần đến một bàn tay quyền năng giải cứu. Hoặc là lúc gần lâm chung, thấy sợ hãi cõi mà mình sắp đi vào. Nghĩa là trong tiềm thức ai cũng tự ý thức được có những điều mà mình không sao hiểu được và không thể gạt bỏ, cho là mê tín, huyền hoặc.

Không biết bạn như thế nào, nhưng cõi vô hình có nhiều điều mà chúng ta không hiểu được và không dám cho là huyền hoặc khi chưa hiểu.

Thánh Kinh còn cho biết rõ về cõi vô hình, trong đó có Chúa, có các thiên sứ, có ma quỷ và nhất là có cái gọi là linh hồn. Những thực thể trong cõi vô hình đó đều ảnh hưởng đến con người chúng ta.

Vì Thượng Đế là Đấng sáng tạo nên vạn vật, trong đó có chúng ta. Thiên sứ là các sứ giả của Thượng Đế dùng để giao tiếp với nhân loại. Ma quỷ là thiên sứ phản nghịch Thượng Đế, luôn luôn chống lại Thượng Đế cũng như làm hại tạo vật mà Thượng Đế tạo dựng nên. Riêng linh hồn là phần của con người. Linh hồn cho ta cái biết về cõi vô hình. Linh hồn cũng là nơi chúng ta tiếp xúc với cõi vô hình. Nghĩa là có thể gặp Thượng Đế, gặp thiên sứ hay ma quỷ. Tuy nhiên cõi vô hình không chỉ có các thực thể như thế đâu. Mà các thực thể ấy đều ảnh hưởng đến nhau và đến con người nữa.

Con người là tạo vật duy nhất ý thức về cõi vô hình và các thực thể trong cõi ấy. Con người từ khi phạm tội phản nghịch, trái lệnh Chúa, thì bị đuổi ra khỏi nơi Chúa hiện diện và sống trong bóng tối của ma quỷ. Thượng Đế đã nhiều lần dùng các sứ giả của Ngài để cảnh tỉnh con người. Nhưng con người vẫn một mực chối từ. Sau cùng Thượng Đế đã sai chính Con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian trong hình hài một con người, và đã chịu hy sinh chết thay tội ác cho con người. Chúa Giê-xu đã hoàn thành công tác cứu chuộc và đã chết, đã phục sinh và thăng thiên. Ai tin nhận Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Tinh của mình thì sẽ được Thượng Đế tha thứ tội và được trở lại làm con trong nhà của Thượng Đế.

Đây không phải là chuyện huyền hoặc, hay hiện tượng khoa học để nghiên cứu, nhưng đây là sự kiện mà con người phải tin nhận. Nếu khoa học có các phương pháp quan sát, thu nhặt dữ kiện, làm thí nghiệm, so sánh rồi rút ra các định luật về các sự kiện vật chất, thì trong tôn giáo mọi người phải dùng niềm tin.

Niềm tin chân chính nhất là đặt vào Chúa, Đấng Tạo Hóa, Đấng Phán xét. Vì khi tin nhận Chúa, ta được tiếp xúc với Chúa trong cõi vô hình.

Nhiều người ngày nay cho rằng tin Chúa là phản tiến bộ, phản khoa học. Những người ấy quan niệm như vậy là chưa hiểu rõ khoa học và các phương pháp của khoa học.

Mặt khác, những người ấy cũng không biết thần học và phương pháp của thần học. Khoa học có các phương pháp quan sát, thí nghiệm, kết luận, tìm ra định luật.

Thần học chỉ có một phương pháp là tin. Nói khác đi, trong thần học, người ta tin trước rồi nhận lấy các định luật để tuân theo mà thí nghiệm và quan sát ngay trong thực tế. Thần học không phản khoa học, nhưng không phải là khoa học.

Bạn thân mến, chúng tôi mời bạn suy nghĩ về cõi vô hình, về linh hồn để nhận thấy rằng mỗi người đều cần tiếp xúc với Chúa là nguồn cội của sự sống và tin nhận tôn thờ Chúa để có thể kinh nghiệm những điều mà người chưa tin Chúa không thể nào hiểu được. Mong bạn bước đi bước thứ nhất là tin nhận, sau đó các bước khác sẽ tự nhiên đến với bạn.

Chúc bạn thành công.

Nguyễn Sinh