BÀI 126: Bia Mộ

10-08-2018 368

Bia Mộ

Đọc Kinh Thánh: Phi-líp 3: 4-21

4Ấy chẳng phải tôi không có thể cậy mình trong xác thịt đâu. Ví bằng kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt, thì tôi lại có thể bội phần nữa,5tôi chịu phép cắt bì ngày thứ tám, về dòng Y-sơ-ra-ên, chi phái Bên-gia-min, người Hê-bơ-rơ, con của người Hê-bơ-rơ; về luật pháp, thì thuộc phe Pha-ri-si;6về lòng sốt sắng, thì là kẻ bắt bớ Hội thánh; còn như về sự công bình của luật pháp, thì không chỗ trách được.7Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy.8Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ9và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin;10cho đến nỗi tôi được biết Ngài, và quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài,11mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết.12Ấy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đương chạy hầu cho giựt được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Jêsus Christ giựt lấy rồi.13Hỡi anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích14nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.15Vậy, hễ những người trọn vẹn trong chúng ta, phải có ý tưởng đó; và nếu anh em tưởng đàng khác, Đức Chúa Trời cũng sẽ lấy sự đó soi sáng cho anh em.16Duy chúng ta đã đạt đến bậc nào, thì chúng ta phải đồng đi vậy.17Hỡi anh em, hãy bắt chước tôi, lại xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi.18Vì tôi đã thường nói điều nầy cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa: lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ.19Sự cuối cùng của họ là hư mất; họ lấy bụng mình làm chúa mình, và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi.20Nhưng chúng ta là công dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là Đức Chúa Jêsus Christ,21Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật.

Câu ghi nhớ: Phi-líp 3:21

Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật.

Suy niệm:

Khi một người nằm xuống thì phần còn lại duy nhất để nhắc nhớ là tấm bia mộ. Thông thường người ta có mẫu sẵn cho bia.

Các câu quen thuộc ai cũng biết cả, như:

An nghỉ ngàn năm

Chờ ngày sống lại.  vân vân..

Nhưng tưởng tượng có một tấm bia ghi: Ông X không nằm nơi đây nhưng đã sống lại. Thì mọi người sẽ nghĩ như thế nào? Chắc chắn không ai làm tấm bia như vậy. Vì tất cả những người chết còn chờ ngày Chúa kêu gọi cho sống lại. Nhưng chỉ có mộ chí của Chúa Giê-xu đáng để câu đó.

Có người đề nghị, tấm bia mộ của người tin Chúa có thể ghi: 

Ông X không nằm nơi đây, nhưng đang ở với Chúa. Mà thật sự là như vậy.

Chúng ta hay đi thăm mộ của người thân yêu. Nhưng những người đã tin Chúa khi còn sống không còn nằm trong nghĩa trang mà đang ở với Chúa. Những dòng chữ thương tiếc trên bia mộ là của người sống ghi lại, riêng người chết trong Chúa đang sống với Chúa.

Chúa Giê-xu hiện đang sống và Ngài từng tuyên bố: Ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi.

Nguyễn Sinh