BÀI 148: Tình Yêu Cao Quý Nhất

01-09-2018 492

Tình Yêu Cao Quý Nhất

Đọc Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 13

Câu ghi nhớ: 1 Cô-rinh-tô 13:13

Vậy, chỉ có ba điều tồn tại: đức tin, hy vọng và tình yêu; nhưng tình yêu vĩ đại hơn cả.

Suy niệm: Sứ đồ Phao-lô sau khi cho biết rằng:

8Tình yêu trường tồn bất diệt. Các lời giảng thuyết hùng hồn sẽ dứt, tài nói ngoại ngữ sẽ ngưng và tri thức con người sẽ lỗi thời.9Vì tri thức chúng ta còn thiếu sót, tài giảng thuyết cũng bất toàn;10nhưng một khi cái Toàn vẹn xuất hiện, các điều bất toàn sẽ bị đào thải.

Ông hé mở cho người đọc nhìn vào tương lai:

11Khi còn thơ dại, tôi nói như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con, lập luận như trẻ con. Đến tuổi trưởng thành, tôi chấm dứt mọi chuyện trẻ con.12Ngày nay, ta thấy sự vật phản chiếu qua một tấm gương mờ. Đến ngày ấy, ta sẽ thấy rõ ràng tận mắt. Ngày nay, tôi chỉ biết đôi phần; ngày ấy, tôi sẽ biết tường tận như Chúa biết tôi.

Thư viết cho tín hữu tại Cô-rinh, sứ đồ Phao-lô giải thích rất rõ về cách sử dụng các ân tứ Thánh Linh trong chương 12, ông ngưng lại giải thích về tình yêu trong chương 13, sau khi phân tích rằng các ân tứ Thánh Linh rồi cũng chấm dứt, không thể chú trọng mãi mãi mà cần phải thấy rõ, trên thực tế, chỉ có Đức Tin, Hy vọng và Tình yêu là thực tế hơn cả và cần phát triển.

 “Vậy, chỉ có ba điều tồn tại: đức tin, hy vọng và tình yêu; nhưng tình yêu vĩ đại hơn cả.

Đức tin là thực sự công nhận Đức Chúa Trời là chân Thần, Hy vọng là kiên nhẫn bền bỉ trong đức tin, còn Tình yêu tồn tại mãi mãi, trong khi đó các ân tứ chỉ là tạm thời, sẽ qua đi.

Cô-lô-se 1:4 ghi rằng:

4Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em nơi Đức Chúa Jêsus Christ và về sự yêu thương của anh em đối với mọi thánh đồ,5vì cớ sự trông cậy để dành cho anh em ở trên trời, là sự trước kia anh em đã nhờ đạo Tin lành chân thật mà biết đến.

Trong khi đó 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:3 cũng ghi:

3vì trước mặt Đức Chúa Trời, là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công-việc của đức-tin anh em, công-lao của lòng yêu-thương anh em, sự bền-đỗ về sự trông-cậy của anh em trong Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta,

Tại đây, trong câu kết của tuyên ngôn về Tình yêu, sứ đồ Phao-lô xác nhận:

Vậy, chỉ có ba điều tồn tại: đức tin, hy vọng và tình yêu; nhưng tình yêu vĩ đại hơn cả.

Sứ đồ Phao-lô tiếp tục giải thích về các ân tứ và sử dụng sao cho đúng trong 1 Cô-rinh-tô 14, nhưng mở đầu chương này, ông đã bảo:

“Hãy nôn nả tìm kiếm tình yêu thương. Cũng hãy ước ao các sự ban cho thiêng liêng, nhứt là sự ban cho nói tiên tri.”

Bản Thánh Kinh Diễn Ý 1987 dịch câu này là:

“Anh em hãy tìm cầu tình yêu và ao ước các ân tứ Thánh Linh, nhất là ân truyền giảng lời Chúa.”

Nguyễn Sinh