BÀI 149: Bật Đèn Lên

02-09-2018 485

Bật Đèn Lên

Đọc Kinh Thánh: Giăng 8:30-47

30Bởi Đức Chúa Jêsus nói như vậy, nên có nhiều kẻ tin Ngài.31Bấy giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài, rằng: Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta;32các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.33Người Giu-đa thưa rằng: Chúng tôi là dòng dõi Áp-ra-ham, chưa hề làm tôi mọi ai, vậy sao thầy nói rằng: Các ngươi sẽ trở nên tự do?34Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi.35Vả, tôi mọi không ở luôn trong nhà, mà con thì ở đó luôn.36Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do.37Ta biết rằng các ngươi là dòng dõi Áp-ra-ham, nhưng các ngươi tìm thế để giết ta, vì đạo ta không được chỗ nào ở trong lòng các ngươi.38Ta nói điều ta đã thấy nơi Cha ta; còn các ngươi cứ làm điều đã học nơi cha mình.39Chúng trả lời rằng: Cha chúng tôi tức là Áp-ra-ham, Đức Chúa Jêsus phán rằng: Nếu các ngươi là con Áp-ra-ham, thì chắc sẽ làm công việc của Áp-ra-ham.40Nhưng hiện nay, các ngươi tìm mưu giết ta, là người lấy lẽ thật đã nghe nơi Đức Chúa Trời mà nói với các ngươi; Áp-ra-ham chưa hề làm điều đó!41Các ngươi làm công việc của cha mình. Chúng nói rằng: Chúng tôi chẳng phải là con ngoại tình; chúng tôi chỉ có một Cha, là Đức Chúa Trời.42Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ví bằng Đức Chúa Trời là Cha các ngươi thì các ngươi sẽ yêu ta, vì ta bởi Đức Chúa Trời mà ra và từ Ngài mà đến; bởi chưng ta chẳng phải đã đến tự mình đâu, nhưng ấy chính Ngài đã sai ta đến.43Tại sao các ngươi không hiểu lời ta? Ấy là bởi các ngươi chẳng có thể nghe được đạo của ta.44Các ngươi bởi cha mình, là ma quỉ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối.45Nhưng vì ta nói lẽ thật, nên các ngươi không tin ta.46Trong các ngươi có ai bắt ta thú tội được chăng?… Nếu ta nói lẽ thật, sao các ngươi không tin ta?47Ai ra bởi Đức Chúa Trời, thì nghe lời Đức Chúa Trời; cho nên các ngươi chẳng nghe, tại các ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời.

 

Câu ghi nhớ: Giăng 8:32

các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươiCác con sẽ biết chân lý và chân lý sẽ giải phóng các con.”(Bản Thánh Kinh Diễn Ý 1987)"

Suy niệm:  Câu ghi nhớ hôm nay cho biết một điều mà nhiều người chưa biết: Đó là tin Chúa là tin Chân Thần, tin Lẽ thật và Lẽ thật sẽ buông tha người tin ra khỏi bóng tối của ngu dốt tối tăm mà sang vùng ánh sáng của Chân Lý.

Trong thành phố nhiều khi đèn bị tắt vì sửa chữa hay tiết kiệm điện. Đến khi điện được bật lên, mọi người đều thốt lên một tiếng “A” mừng rỡ.

Chúa Giê-xu là Ánh Sáng của Sự Sống, vì vậy khi Chúa vào trần gian, ánh sáng của Chân Lý rọi vào mọi bóng tối, nhất là cõi tối tăm của tâm hồn người. Khi một người tin nhận Chúa Giê-xu thì ánh sáng Chân Lý soi sáng tâm hồn người đó, phân biệt rõ phải trái, trắng đen, sáng tối của mọi vấn đề.

Ánh Sáng của Chân Lý có nhiệm vụ xua đuổi bóng tối của mê tín dị đoan, thờ ma lạy quỷ và đưa người vào vùng ánh sáng. Chúa Giê-xu từng dạy rằng:

Đức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.

Bạn đã tin Chúa, nhưng nhiều khi phân vân không biết nên lựa chọn một điều gì đó trong cuộc đời, nên nhớ rằng, hãy mở Kinh Thánh ra đọc, bạn sẽ thấy như bật đèn sáng trong đêm tối và bạn nhờ ánh sáng đó mà quyết định.

Chính vì vậy mà Trường Chủ Nhật tức là các lớp Học Kinh Thánh được tổ chức trên toàn Miền Bắc hiện nay. Bạn sẽ làm giáo viên hay học viên?

Nguyễn Sinh