BÀI 151: Tương Lai Của Phi-e-rơ

04-09-2018 309

Tương Lai Của Phi-e-rơ

Đọc Kinh Thánh: Lu-ca 22: 31-38; 54-62

31Hỡi Si-môn, Si-môn, nầy, quỉ Sa-tan đã đòi sàng sảy ngươi như lúa mì.32Song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy, đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình.33Phi-e-rơ thưa rằng: Thưa Chúa, tôi sẵn lòng đi theo Chúa, đồng tù đồng chết.34Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi Phi-e-rơ, ta nói cùng ngươi, hôm nay khi gà chưa gáy, ngươi sẽ ba lần chối không biết ta.35Đoạn, Ngài lại phán rằng: Khi ta đã sai các ngươi đi, không đem túi, bao, giày chi hết, các ngươi có thiếu gì không? Môn đồ thưa rằng: Không thiếu chi hết.36Ngài phán rằng: Nhưng bây giờ, ai có túi bạc, hãy lấy đi, ai có bao, cũng vậy; ai không có gươm, hãy bán áo ngoài đi mà mua.37Vì ta rao cho các ngươi, có lời chép rằng: Ngài đã bị kể vào hàng kẻ dữ. Lời ấy phải ứng nghiệm về chính mình ta. Thật vậy, sự đã chỉ về ta hầu được trọn.38Các sứ đồ thưa rằng: Thưa Chúa, có hai thanh gươm đây. Ngài phán rằng: Ấy là đủ.

“Bấy giờ họ bắt Đức Chúa Jêsus đem đi, giải Ngài đến nhà thầy cả thượng phẩm. Phi-e-rơ đi theo Ngài xa xa.55Họ nhúm lửa giữa sân, rồi ngồi với nhau; Phi-e-rơ cũng ngồi giữa đám họ.56Một con đòi kia thấy Phi-e-rơ ngồi gần lửa, thì ngó chăm chỉ, mà nói rằng: Người nầy vốn cũng ở với người ấy.57Song Phi-e-rơ chối Đức Chúa Jêsus, nói rằng: Hỡi đàn bà kia, ta không biết người đó.58Một lát, có người khác thấy Phi-e-rơ, nói rằng: Ngươi cũng thuộc về bọn đó! Phi-e-rơ đáp rằng: Hỡi người, ta không phải thuộc về bọn đó đâu.59Độ cách một giờ, có kẻ khác đề quyết như vậy mà rằng: Thật người nầy cũng ở với Jêsus, vì người là dân Ga-li-lê.60Nhưng Phi-e-rơ cãi rằng: Hỡi người, ta không biết ngươi nói chi! Đương lúc Phi-e-rơ còn nói, thì gà liền gáy;61Chúa xây mặt lại ngó Phi-e-rơ. Phi-e-rơ nhớ lại lời Chúa đã phán cùng mình rằng: Hôm nay trước khi gà chưa gáy, ngươi sẽ chối ta ba lần;62rồi đi ra ngoài, khóc lóc thảm thiết.

Câu ghi nhớ: Lu-ca 22: 31-32

31Hỡi Si-môn, Si-môn, nầy, quỉ Sa-tan đã đòi sàng sảy ngươi như lúa mì.32Song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy, đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình.

Suy niệm: Khi Chúa Giê-xu tiên báo rằng sứ đồ Phi-e-rơ sẽ chối bỏ Chúa, ông mạnh dạn công bố rằng ông thà chết chứ không bao giờ chối Chúa. Lời khẳng định của ông đã tan thành mây khói ngay trong đêm đó khi ông công khai tuyên bố rằng mình không biết Chúa bao giờ và không hiểu những người tố cáo ông nói gì !!!

Sau khi đã công khai chối không biết Chúa Giê-xu là ai, ông nhìn thấy đôi mắt Chúa nhìn mình từ trong nơi đang xét xử Ngài. Phi-e-rơ đã khóc lóc cay đắng và tủi hổ. Phi-e-rơ chắc đã tuyệt vọng và muốn bỏ cuộc, không theo Chúa nữa.

Ông không thể tin rằng Chúa còn dùng ông vào việc gì nữa. Tương lai hoàn toàn đen tối và tuyệt vọng.

Nhưng Chúa không bỏ Phi-e-rơ và ân điển của Chúa đã dẫn dắt ông trở lại.

Ông là lĩnh tụ đầu tiên đứng lên giảng truyền về Chúa Giê-xu Phục sinh trong ngày Ngũ Tuần. Ông cũng là sứ đồ đã viết hai thư Phi-e-rơ trong Kinh Tân Uớc.

Chúng ta cũng vậy, chúng ta có thể chối Chúa hay phản bội Ngài, nhưng Chúa không bỏ chúng ta. Lòng nhân từ thương xót của Chúa luôn luôn đón nhận chúng ta trở về, nếu chúng ta thật lòng ăn năn và cam kết trung thành với Chúa.

Có người nói rằng: Đời sống được xây dựng trên đức tính, nhưng đức tính xây dựng trên những quyết tâm. Những quyết tâm bạn đã làm, lớn hay nhỏ, như chỗ đục của người thợ điêu khắc trên phiến đá. Bạn sẽ khuôn đúc cuộc đời mình bằng những tư duy, thái độ và hành động.

Phi-e-rơ đã trở lại nhờ ân điển tha thứ của Chúa và trở thành sứ đồ của Ngài.

Nguyễn Sinh