BÀI 155: Huyền Nhiệm Của Kinh Thánh

08-09-2018 283

Huyền Nhiệm Của Kinh Thánh

Đọc Kinh Thánh: Rô-ma 8:1-11

1Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ;2vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jêsus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết.3Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi: Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính Con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt,4hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được trọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh.5Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt; còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh.6Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an;7vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được.8Vả, những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời.9Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh; song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.10Vậy nếu Đấng Christ ở trong anh em, thì thân thể chết nhân cớ tội lỗi, mà thần linh sống nhân cớ sự công bình.11Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống.

Câu ghi nhớ: Rô-ma 8:6

Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an;”

Suy niệm: Kinh Thánh chứa đựng nhiều nguyên tắc đặc biệt cần thiết cho cuộc sống hằng ngày của mỗi chúng ta.

Thí dụ như các vấn đề sau đây:

“Tôi có nên kiện một người tín đồ hay không?

Tôi có nên li dị chồng tôi vì bỏ bê tôi hay không?

Tôi có nên kết hôn với người đã li dị rồi hay không?

Tôi phải có thái độ nào đối với một nhân viên gian dối?”

Đây là các nan đề rất khó giải quyết, nhưng có giải đáp trong Kinh Thánh – giải đáp đó là theo ý muốn của Chúa và tìm được trong Kinh Thánh.

Bước thứ nhất trong việc tìm biết ý Chúa là hỏi rằng: “Chúa có phán dạy gì về vấn đề này hay không?”

Nơi nào lời Chúa đã dạy về đề tài này thì con dân Chúa phải tức khắc tuân hành.

Kinh Thánh có những mệnh lệnh và những nguyên tắc qua những dòng lịch sử và những giáo lý, trong thi ca và những ẩn dụ.

Trước tiên, mệnh lệnh của Chúa chính là bổn phận mà con dân Chúa phải tuân hành. Thí dụ như:

“Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi.”

“Hãy thương yêu nhau.”

“Hãy cầu nguyện cho kẻ thù.”

Đây là mệnh lệnh vì thế con dân Chúa có bổn phận phải tuân hành. Khi đã nghe những mệnh lệnh này và tuân hành thì cuộc đời sẽ hoàn toàn thay đổi. Đây là những điều bắt buộc và ai tin Chúa thì phải thực hiện. Nếu không sẽ phạm tội.

Vâng theo ý chỉ của Chúa là dấu hiệu của người tin Chúa sống theo Lời Chúa dạy.

Tuy nhiên, có sự khác biệt rõ giữa những gì chúng ta thực hiện và thực hiện như thế nào. Chúng ta phải hiếu kính cha mẹ. Nhưng hiếu kính như thế nào là cả một việc sáng tạo, hợp lý và khôn ngoan.

Thứ hai, những gì Chúa thiết lập như một nguyên tắc, chúng ta phải áp dụng một cách khôn ngoan.

Thí dụ như câu: “Sự ngu dại vốn buộc vào lòng con trẻ; Song roi răn phạt sẽ làm cho sự ấy lìa xa nó.”

Châm ngôn 22:15.

Đây không phải nguyên tắc phải đánh phạt con cái. Nguyên tắc là, phải kỷ luật đối với con cái vì chúng nó ngu dại, kỷ luật sẽ giúp chúng thắng được sự ngu dại đó. Nếu không khôn ngoan, cha mẹ có thể trở nên tàn bạo không cần thiết đối với con cái.

Vấn đề là phải suy nghĩ theo lời dạy của Chúa, khi bạn lập kế hoạch, hãy đặt mệnh lệnh, nguyên tắc của Chúa ưu tiên. Chắc chắn là phải học Kinh Thánh để biết được ý Chúa mà tuân hành.

Học Kinh Thánh là học biết ý chỉ của Chúa. Gạt Kinh Thánh sang một bên là chuốc lấy tàn hại.

Nguyễn Sinh