BÀI 156: Đức Tin, Tình Thương Và Hy Vọng

09-09-2018 296

Đức Tin, Tình Thương Và Hy Vọng

Đọc Kinh Thánh: Cô-lô-se 1:1-5

1Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, cùng Ti-mô-thê là anh em,2gởi cho các anh em chúng ta ở thành Cô-lô-se, là những người thánh và trung tín trong Đấng Christ: nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta!3Trong khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi, thì cảm tạ Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.4Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em nơi Đức Chúa Jêsus Christ và về sự yêu thương của anh em đối với mọi thánh đồ,5vì cớ sự trông cậy để dành cho anh em ở trên trời, là sự trước kia anh em đã nhờ đạo Tin lành chân thật mà biết đến.

Câu ghi nhớ: Cô-lô-se 1:4-5

Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em nơi Đức Chúa Jêsus Christ và về sự yêu thương của anh em đối với mọi thánh đồ,vì cớ sự trông cậy để dành cho anh em ở trên trời, là sự trước kia anh em đã nhờ đạo Tin lành chân thật mà biết đến.

Suy niệm: Hôm nay chúng ta bắt đầu khảo học thư Cô-lô-se của sứ đồ Phao-lô.

Sứ đồ Phao-lô tự giới thiệu mình và người cùng viết với ông là Ti-mô-thê. 

Người nhận thư là tín hữu tại Hội Thánh Cô-lô-se.

Sứ đồ Phao-lô gọi tín hữu tại Cô-lô-se là : Những người thánh và trung tín trong Đấng Christ.

Tiếp theo là lời cầu chúc quen thuộc đầu thư của ông: “Nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta.”

Chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi..” Câu 3. Nội dung thường xuyên của lời cầu nguyện này là: “Cảm tạ Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta.” Chúng ta để ý thì thấy Sứ đồ Phao-lô thường xuyên cầu nguyện cho hội thánh Cô-lô-se và cảm tạ Chúa vì Hội thánh này. Chúng ta có thể theo gương sứ đồ Phao -lô, viết thư thăm hỏi một Hội thánh nào đó ở miền Bắc hay miền Nam, và cảm tạ Chúa về Hội thánh đó.

Nhưng sứ đồ Phao-lô nêu lý do cụ thể về việc cảm tạ Chúa cho Hội Thánh Cô-lô-se:

  1. “Chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em nơi Đức Chúa Giê-xu Christ”
  2. “Về sự yêu thương của anh em đối với mọi thánh đồ”
  3. “Vì cớ sự trông cậy (hy vọng) để dành cho anh em ở trên trời”

Hội thánh Cô-lô-se là một Hội Thánh sống động vì đặt vững lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, vì vâng lời Chúa dạy mà thương yêu mọi thánh đồ, và tràn đầy hi vọng đã có sẵn và được Chúa hứa trên trời.

Hội thánh của bạn ngày nay ra sao?  Có ba đặc điểm như thế không? Hay tràn đầy những gì khác không đáng cảm tạ?

Mời bạn đọc lại hai câu ghi nhớ hôm nay.

Nguyễn Sinh