BÀI 158: Nhu Cầu Của Hội Thánh

11-09-2018 279

Nhu Cầu Của Hội Thánh

Đọc Kinh Thánh: Cô-lô-se 1:9-11

9Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa,10hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nẩy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời,11nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề, để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự.

Câu ghi nhớ: Cô-lô-se 1:10

hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nẩy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời,”

Suy niệm: Sứ đồ Phao-lô luôn luôn cầu nguyện cho Hội Thánh Cô-lô-se, với mục tiêu là: 10hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nẩy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời,”

Mục đích của Hội Thánh là gì?

Mục đích cốt yếu của mỗi con dân Chúa, thành phần trong Hội Thánh, gồm có các điểm cốt yếu là:

  1. Ăn ở cách xứng đáng với Chúa – xứng đáng với ơn cứu chuộc, tha tội và tái tạo của Chúa.
  2. Đẹp lòng Chúa mọi đường – theo đúng mệnh lệnh và nguyên tắc sống Chúa dạy…
  3. Nẩy ra đủ các việc lành – cứu giúp xã hội, y tế
  4. Càng thêm lên trong sự hiểu biết Chúa – trưởng thành trong sự áp dụng chuẩn xác lời dạy của Chúa tronh Kinh Thánh

Sứ đồ Phao-lô cầu nguyện cho Hội Thánh Cô-lô-se ngày xưa làm gương sáng cho chúng ta ngày nay. Xin hãy cầu nguyện cho Hội Thánh mà bạn đang sinh hoạt về các điểm trên đây để Chúa ban phước cho Hội thánh, và bạn được thỏa lòng.

Nguyễn Sinh