BÀI 17: Sứ Điệp Của Tiên Tri Đa-Ni-Ên Qua Sáu Chương Đầu

18-09-2018 1023

Sứ Điệp Của Tiên Tri Đa-Ni-Ên Qua Sáu Chương Đầu

Sứ điệp của Đa-ni-ên chú trọng vào quyền tể trị của Đấng Tạo Hóa – Cứu chuộc trên các vương quốc trần gian, trong sự thương khó và nhẫn nại của con dân Chúa trong các cuộc chiến giữa các vương quốc trần gian, và trên phần thưởng sau cùng của họ.

Mặc dù khó sắp xếp các dữ kiện lại với nhau,  cái nhìn chung của Đa-ni-ên, cũng như trong Khải Huyền, cho ta nhìn ra vương quốc của Chúa. Cái nhìn ấy cho thấy cảnh mạt thế, cho dân Chúa một khải tượng về việc Chúa xúc tiến kế hoạch cứu chuộc nhân loại trong lịch sử. Khải thị này không phải để ước đoán nhưng để kiên trì trong lòng tin, hy vọng và tình thương. Để khơi dậy hy vọng vững chắc về việc thiết lập vương quốc vĩnh hằng của Đức Chúa Trời.

Sự phức tạp trong tiên tri Đa-ni-ên phản ánh sự khôn ngoan của Thiên Chúa trong công cuộc cứu chuộc. Chúa cầm nắm bí quyết hiểu biết lời tiên tri của Đa-ni-ên và đã trao bí quyết ấy cho Đấng Mê-si-a của Ngài để thiết lập vương quốc. Chúa Giê-xu đã trích dẫn tiên tri Đa-ni-ên khi Ngài dạy về cảnh mạt thế trong Ma-thi-ơ 24 và Lu-ca 21 ( xin bạn vui lòng mở ra đọc). Thiên Chúa sau cùng vẫn chiến thắng trong việc lập vương quốc. Những người được cứu chuộc là dân Chúa đã kiên trì trong đời sống và sẽ cùng Đấng Cứu Chuộc vui hưởng vương quốc vĩnh hằng.

Giê-hô-va là Chân Thần và Đấng Chủ Tể:

Đa-ni-ên đã ca ngợi trong 2:20-23 như sau:

Đoạn, Đa-ni-ên cất tiếng nói rằng: Ngợi khen danh Đức Chúa Trời đời đời vô cùng! Vì sự khôn ngoan và quyền năng đều thuộc về Ngài.Chính Ngài thay đổi thì giờ và mùa, bỏ và lập các vua; ban sự khôn ngoan cho kẻ khôn ngoan, và sự thông biết cho kẻ tỏ sáng.Chính Ngài tỏ ra những sự sâu xa kín nhiệm; Ngài biết những sự ở trong tối tăm, và sự sáng ở với Ngài.Hỡi Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi! Tôi cảm ơn và ngợi khen Ngài, vì Ngài đã ban cho tôi sự khôn ngoan và quyền phép, và bây giờ Ngài đã khiến tôi biết điều chúng tôi cầu hỏi Ngài, mà tỏ cho chúng tôi biết việc của vua.

Đa-ni-ên giải mộng cho vua Ba-by-luân, nhưng nói rõ là do Chúa bày tỏ: 2:27-28

“Đa-ni-ên ở trước mặt vua trả lời rằng: Sự kín nhiệm mà vua đã đòi, thì những bác sĩ, thuật sĩ, đồng bóng, thầy bói đều không có thể tỏ cho vua được.Nhưng có một Đức Chúa Trời ở trên trời tỏ ra những điều kín nhiệm; và đã cho vua Nê-bu-cát-nết-sa biết điều sẽ tới trong những ngày sau rốt. Vậy, chiêm bao của vua và các sự hiện thấy của đầu vua đã thấy trên giường mình là như vầy:

Đa-ni-ên hoàn toàn nương cậy vào Chúa mà giải mộng, bạn có thể đọc hết chương 2 để thấu hiểu việc giải mộng của Đa-ni-ên.

Chính vua Ba-by-luân sau đó đã công nhận:

Đoạn, vua cất tiếng nói cùng Đa-ni-ên rằng: Quả thật, Đức Chúa Trời các ngươi là Đức Chúa Trời của các thần, và là Chúa của các vua; chính Ngài là Đấng tỏ ra những sự kín nhiệm, vì ngươi đã có thể tỏ ra sự kín nhiệm nầy.

Ông vua này nhiều lần sau đó còn công khai tuyên bố Chúa là Chân Thần như trong Đa-ni-ên 4:1-3, 34-35, 37; 3:21.

Nhưng hậu tự của vua Nê-bu-cát-nết-sa là vua Bên-xát-sa đã không học bài học này và bị Đa-ni-ên quở trách rằng:

Người bị đuổi khỏi giữa các con trai loài người; lòng người trở nên giống như lòng súc vật, và chỗ ở người thì cùng với những lừa rừng. Người bị nuôi bằng cỏ như bò, và thân người bị nhuần thấm sương móc trên trời, cho đến khi người nhận biết rằng Đức Chúa Trời Rất Cao cai trị trong nước loài người, và Ngài muốn lập ai lên đó tùy ý.Hỡi vua Bên-xát-sa, con của người, vua cũng vậy, dầu vua đã biết hết các việc ấy, mà lòng vua cũng không chịu nhún nhường chút nào;nhưng vua đã lên mình nghịch cùng Chúa trên trời, mà khiến đem đến trước vua những khí mạnh của nhà Ngài, và dùng mà uống rượu, cùng với các quan đại thần, các hoàng hậu và cung phi vua. Vua cũng đã tôn vinh các thần bằng bạc, bằng vàng, bằng đồng, bằng sắt, bằng gỗ và bằng đá, là những thần không thấy không nghe không biết gì; và vua không thờ phượng Đức Chúa Trời là Đấng cầm trong tay Ngài hơi thở và hết thảy các đường lối của vua.”

Cuộc đời Đa-ni-ên chuyển sang một giai đoạn khác với ông vua người Mê-đi. Đa-ni-ên trở thành Tể Tướng nên bị các vị quan khách ganh ghét, tìm phương diệt trừ. Đa-ni-ên bị vu oan và bị ném vào hang sư tử, nhưng Chúa đã cứu sống Đa-ni-ên. Vua Đa-ri-út ra chiếu chỉ cho toàn đế quốc về Thiên Chúa của Đa-ni-ên với năm điểm như sau:

  1. Thiên Chúa là Thượng Đế hằng sống.
  2. Thiên Chúa là Vua vĩnh hằng.
  3. Thiên Chúa có quyền năng giải cứu cho sống.
  4. Thiên Chúa chứng tỏ quyền năng qua các dấu kỳ và việc lạ.
  5. Thiên Chúa trải rộng quyền năng của Người trên khắp tạo vật, trên trời cũng như trên đất.

(Đa-ni-ên 6:25-27)

Phần thứ nhất của sách tiên tri Đa-ni-ên kết thúc ở chương 6 câu 28: “28Đa-ni-ên cứ được thạnh vượng như vậy trong đời vua Đa-ri-út và vua Si-ru (Cyrus) là người Phe-rơ-sơ (Persia).”

Nguyễn Sinh