BÀI 161: Cầu Nguyện Bằng Lòng Và Tay

18-09-2018 419

Cầu Nguyện Bằng Lòng Và Tay

Đọc Kinh Thánh: 1 Các Vua 8:54-60

54Khi Sa-lô-môn đã cầu với Đức Giê-hô-va những lời khẩn nguyện nài xin nầy xong, bèn đứng dậy trước bàn thờ Đức Giê-hô-va, khỏi nơi người đã quì, tay giơ lên trời.55Người đứng chúc phước lớn tiếng cho cả hội chúng Y-sơ-ra-ên, mà rằng:56Đáng khen ngợi Đức Giê-hô-va, là Đấng đã ban sự bình yên cho dân Y-sơ-ra-ên của Ngài, tùy theo các lời Ngài đã hứa! Về các lời tốt lành mà Ngài đã cậy miệng Môi-se, kẻ tôi tớ Ngài, phán ra, chẳng có một lời nào không ứng nghiệm.57Nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi ở với chúng tôi, như Ngài đã ở cùng tổ phụ chúng tôi, chớ lìa, chớ bỏ chúng tôi;58nguyện Ngài giục lòng chúng tôi hướng về Ngài, hầu chúng tôi đi trong mọi đường lối Ngài, giữ những điều răn, luật pháp, và mạng lịnh của Ngài đã truyền cho tổ phụ chúng tôi.59Ước gì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta ngày đêm dủ lòng nhớ đến các lời ta đã nài xin trước mặt Ngài, hầu cho tùy việc cần ngày nào theo ngày nấy, Đức Giê-hô-va binh vực quyền lợi của tôi tớ Ngài và của dân Y-sơ-ra-ên;60hầu cho muôn dân của thế gian biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, chớ chẳng có ai khác.

Câu ghi nhớ: 1 Các Vua 8:54

Khi Sa-lô-môn đã cầu với Đức Giê-hô-va những lời khẩn nguyện nài xin nầy xong, bèn đứng dậy trước bàn thờ Đức Giê-hô-va, khỏi nơi người đã quì, tay giơ lên trời.

Suy niệm:Kinh thánh nói nhiều về quỳ gối cầu nguyện, nhưng ta cũng cần để ý thì thấy Kinh Thánh cũng nói đến hai bàn tay khi cầu nguyện nữa.

Ê-sai 1:51 dạy rằng: “Vậy nên, khi các ngươi giơ tay, thì ta che mắt khỏi các ngươi. Khi các ngươi cầu nguyện rườm rà, ta chẳng thèm nghe. Tay các ngươi đầy những máu.”

Sứ đồ Phao-lô dạy trong 1 Ti-mô-thê 2:8 rằng: “Vậy, ta muốn những người đàn ông đều giơ tay thánh sạch lên trời, mà cầu nguyện khắp mọi nơi, chớ có giận dữ và cãi cọ.”

Còn chắp tay cầu nguyện thì sao? Thật ra Kinh Thánh không nói đến, nhưng ai cũng biết chắp tay cầu nguyện là cung kính kỉnh kiềng.

Kinh Thánh nói đến những hình ảnh người cầu nguyện với nhiều hình thức.

Có người đứng cầu nguyện với hai tay giơ cao hướng lên trời, có lẽ đó là cách Chúa Giê-xu hay cầu nguyện, và người Do-thái ngày nay vẫn còn dùng. Có khi Kinh Thánh nói về cầu nguyện nằm cúi mặt sát đất. Những người khác cầu nguyện ngồi hay quỳ gối theo cách thức thông thường trong Hội thánh ngày nay.

Gia-cơ 5:16 dạy: “Vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều.”

Hình thức cầu nguyện khác nhau, nhưng quan trọng là cầu nguyện mà Chúa có nghe hay không?

Trên đây có những câu Kinh Thánh nói về lời cầu nguyện được Chúa nghe và không nghe:

1. Những lời cầu nguyện Chúa không nghe:Vậy nên, khi các ngươi giơ tay, thì ta che mắt khỏi các ngươi. Khi các ngươi cầu nguyện rườm rà, ta chẳng thèm nghe. Tay các ngươi đầy những máu.”

Ê-sai 1:51. Chúa không nghe vì lòng cầu nguyện, nhưng tay phạm tội giết người, gian ác, xấu xa.

Vậy, ta muốn những người đàn ông đều giơ tay thánh sạch lên trời, mà cầu nguyện khắp mọi nơi, chớ có giận dữ và cãi cọ.”  Cầu nguyện nhưng làm những điều Chúa ghét: giận dữ và cãi cọ với anh em chị em trong Chúa.

2. Những lời cầu nguyện Chúa nghe: Vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều.”

Cầu nguyện với sự tha thứ, hạ mìnhthì bệnh tật được lành và khó khăn được thắng.

Câu hỏi đặt ra là: quý vị có muốn Chúa nhậm lời cầu nguyện của mình mỗi ngày không?

Chúa xét tấm lòng trước, nhưng cũng xét hai bàn tay có sạch không nữa.

Giận dữ cãi cọ như người vô đạo thì làm sao Chúa nghe?

Chúng ta cần xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, may ra Chúa mới nghe.

Nguyễn Sinh