BÀI 162: Điều Chúa Dạy

19-09-2018 516

Điều Chúa Dạy

Đọc Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 18:19-22

19Quả thật, ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ.20Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ.21Phi-e-rơ bèn đến gần Đức Chúa Jêsus mà hỏi rằng: Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần chăng?22Ngài đáp rằng: Ta không nói cùng ngươi rằng đến bảy lần đâu, nhưng đến bảy mươi lần bảy.

Câu ghi nhớ: Ma-thi-ơ 18:19

Quả thật, ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ.

Suy niệm: Khi các môn đệ của Chúa Giê-xu đến xin Chúa dạy cầu nguyện, họ đã yêu cầu một điều vô cùng quan trọng, và Chúa đã dạy họ bài học căn bản mà chúng ta còn nhớ. Có lẽ nhiều người đã tin Chúa cứ nghe người khác cầu nguyện rồi bắt chước, và cứ thế tiếp tục cầu nguyện.

Ít khi chúng ta quỳ gối thưa thật với Chúa rằng: Lạy Chúa, xin dạy con cầu nguyện cho có hiệu quả, vì con không muốn chỉ đọc bài cầu nguyện như của ông A hay bà B mà thôi, và kết quả là mọi việc chưa có gì thay đổi cả…

Trong lời dạy của Chúa hôm nay chúng ta nhận thấy có những điều kiện cho lời cầu nguyện được Chúa nghe:

  1. Chúng ta nhân danh Chúa Giê-xu mà cầu nguyện cùng Chúa Cha, và Ngài ban cho điều Ngài có thể cho được.
  2. Người cầu nguyện phải xử lý mọi mối tương giao cho sòng phẳng trước khi cầu nguyện, nếu muốn Chúa đáp lời.
  3. Chúng ta cầu nguyện về một vấn đề nào đó, nhưng có thuận ý về cách xử lý không? Tại sao không nói chuyện cho kỹ về vấn đề dâng trình lên Chúa?
  4. Chúng ta có xưng nhận tội xúc phạm đến nhau và tha thứ cho nhau trước khi cầu nguyện chưa?
  5. Thuận nhau về mọi việc không có nghĩa là nhất trí về một việc sai trái nào, nhưng phải theo nguyên tắc thánh thiện của Chúa, có như thế thì Chúa mới nghe được.

Cầu xin Chúa hôm nay dạy người đọc những dòng chữ này biết cách cầu nguyện cho thích hợp và Chúa nghe.

Nguyễn Sinh