BÀI 163: Hy Vọng Trong Chúa

20-09-2018 491

Hy Vọng Trong Chúa

Đọc Kinh Thánh: Gióp 13:15

15Dẫu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài; Nhưng ta sẽ binh vực tánh hạnh ta trước mặt Ngài.

Bản Thánh Kinh Diễn Ý 1987 dịch câu này là:

15Dù Chúa giết tôi, tôi vẫn còn hy vọng,Trước mặt Ngài vẫn trình dâng lý lẽ.

Câu ghi nhớ: Gióp 13:15

15Dù Chúa giết tôi, tôi vẫn còn hy vọng,Trước mặt Ngài vẫn trình dâng lý lẽ.

Suy niệm: Nhiều khi chúng ta cầu xin Chúa một điều gì, chỉ mong Chúa chấp thuận, nhưng thật ra Chúa không chấp thuận. Nhưng cầu nguyện là đặt hy vọng nơi Chúa và tin tưởng Chúa sẽ chấp nhận.

Trên đời có lẽ chưa ai bị thử thách cho bằng thánh nhân Gióp, nhưng cũng chẳng ai dám hy vọng nơi Chúa bằng ông Gióp: 15Dù Chúa giết tôi, tôi vẫn còn hy vọng.

Tại sao ông Gióp vẫn Hy vọng nơi Chúa?

Vì ông quan niệm rằng: “10Người đáp lại rằng: Ngươi nói như một người đàn bà ngu muội. Uả sao! Sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta, lại chẳng lãnh lấy sao? Trong mọi việc đó, Gióp không phạm tội bởi môi miệng mình.

Gióp 2:10. Gióp trả lời cho bà vợ.

Niềm tin cho chúng ta Hy vọng. Chúa luôn luôn thành tín, không bao giờ thất hứa và lời dạy trong Ê-phê-sô 3:20 vẫn đáng cho con dân Chúa chiêm nghiệm: 20Vả, Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng,

Bản Thánh kinh Diễn Ý 1987 dịch câu này là:

20Xin vinh quang quy về Thượng Đế; với quyền năng Ngài đang tác động trong chúng ta, Ngài có thể thực hiện mọi điều vượt quá mức chúng ta cầu xin và mong ước.

Người tin Chúa phải hết lòng tin cậy và nói như thánh nhân Gióp rằng: Dù sao, tôi vẫn vững tin nơi Chúa.

Nguyễn Sinh