BÀI 164: Lớn Lên Trong Ân Điển

21-09-2018 603

Lớn Lên Trong Ân Điển

Đọc Kinh Thánh: 2 Phi-e-rơ 3:17-18

17Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em đã được biết trước, vậy hãy giữ cho cẩn thận, e anh em cũng bị sự mê hoặc của những người ác ấy dẫn dụ, mất sự vững vàng của mình chăng.

18Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ. Nguyền xin vinh hiển về nơi Ngài, từ rày đến đời đời! A-men.”

Câu ghi nhớ: 2 Phi-e-rơ 3:18

18Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ. Nguyền xin vinh hiển về nơi Ngài, từ rày đến đời đời! A-men.

Suy niệm: Sứ đồ Phi-e-rơ ở phần cuối của lá thư thứ hai cho tín hữu của ông đã đưa ra một lời khuyên thực tế, đó là: 18Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ. Nguyền xin vinh hiển về nơi Ngài, từ rày đến đời đời! A-men.

Trong nguyên văn, tấn tới nghĩa là lớn lên, hãy lớn lên trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi sứ đồ Phi-e-rơ bảo: Hãy lớn lên…ông hàm ý bảo rằng: Xưa nay tín hữu không tăng trưởng mà đã dừng lại.

Trước đó sứ đồ đã dặn:

17Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em đã được biết trước, vậy hãy giữ cho cẩn thận, e anh em cũng bị sự mê hoặc của những người ác ấy dẫn dụ, mất sự vững vàng của mình chăng.

Hoàn cảnh của con dân Chúa thời sứ đồ  Phi-e-rơ cũng như hoàn cảnh của tín hữu Việt nam ngày nay: Tà giáo dấy lên rất mạnh, nào là Nhân Chứng Giê-hô-va, nào là Đức Chúa Trời Mẹ v.v.

Lời khuyên trong câu 17 rất thích hợp: Hãy giữ cho cẩn thận e anh em chị em cũng bị sự mê hoặc của những tà giáo ấy dẫn dụ, mất sự vững vàng của mình chăng.

Một số Hội Thánh đã bị mất chiên, tín hữu đã theo tà giáo vì thấy hay hơn. Tuy nhiên con dân Chúa trung tín, yêu Chúa phải làm sao?

Muốn không bị sự mê hoặc của những tà giáo ấy dẫn dụ, làm cho đức tin chao đảo thì Phải:

18Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ.

Hãy lớn lên…

Làm sao lớn lên trong tâm linh được?

Phải học lời Chúa trong Kinh Thánh hãy trau giồi hiểu biết về Kinh Thánh về Chúa Giê-xu.

Một phần tư thế kỷ Hội Thánh Miền Bắc không có Trường Chủ Nhật để dạy cho con dân Chúa Kinh Thánh, vì vậy đã ngưng phát triển, và sẵn sàng chờ đợi những thay đổi từ bên ngoài đưa vào.

Mời quý mục sư, truyền đạo quản nhiệm hãy tổ chức ngay Trường Chủ Nhật, su khi Tổng Hội Miền Bắc đã Hội thảo và được chỉ dẫn phương cách từ các lãnh đạo Trường Chủ Nhật từ Tổng Liên Hội Miền Nam.

Hãy lớn lên trong Lời Chúa và trong hiểu biết thông suốt về Chúa Cứu Thế để mỗi con dân Chúa đứng vững trên nền móng của Kinh Thánh và không còn bị chao đảo đức tin nữa. Nếu không Tổng Hội Tin Lành Miền Bắc sớm muộn gì cũng bị đổi tên.

Quý vị muốn thế nào?

Nguyễn Sinh