Hội Thánh Tin Lành Sở Thượng

Khuyết Quản Nhiệm

Phụ trách: TĐ Nguyễn Minh Đạo