Phương pháp sống đạo »

Khảo Học Thư Giăng Nhất - Bài 28: Những Dấu Hiệu Của Một Người Tín Đồ Chúa Giê-xu

25-04-2016 1162

Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết. Ai ghét anh em mình, là kẻ giết người; anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình. 1 Giăng 3:11-15.

Khảo Học Thư Giăng Nhất - Bài 27: Từ Sống Qua Chết

18-04-2016 1153

Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết. Ai ghét anh em mình, là kẻ giết người; anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình. 1 Giăng 3:10-15

Khảo Học Thư Giăng Nhất - Bài 26: Lớn Lên Trong Ân Điển

11-04-2016 1303

.... vì hột giống của Đức Chúa Trời ở trong người, và người không thể phạm tội được, vì đã sanh bởi Đức Chúa Trời. Bởi đó người ta nhận biết con cái Đức Chúa Trời và con cái ma quỷ: ai chẳng làm đều công bình là không thuộc về Đức Chúa Trời, kẻ chẳng yêu anh em cũng vậy. I Giăng 3:6-10

Khảo Học Thư Giăng Nhất - Bài 25: Đắc Thắng Ma Quỷ

04-04-2016 1928

Vả, Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ. I Giăng 3:8 Trong I Giăng chương 3 có hai lời tuyên bố quan trọng về Chúa Cứu Thế Giê-xu hay Con Đức Chúa Trời, đó là: Câu 5: Chúa Cứu Thế Giê-xu đã hiện ra để giải trừ tội ác.

Khảo Học Thư Giăng Nhất - Bài 24: Cứu Chúa Vô Tội

28-03-2016 1526

Vả, các con biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã hiện ra để cất tội ác đi, và biết trong Ngài không có tội ác. I Giăng 3:5

Khảo Học Thư Giăng Nhất - Bài 23: THÁNH KHIẾT

21-03-2016 1587

Ai có sự trông cậy đó trong lòng, thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch. I Giăng 3:2,3.

Khảo Học Thư Giăng Nhất - Bài 22: Vinh Quang Rạng Ngời

14-03-2016 1505

Nhưng chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài; vì chúng ta sẽ nhìn thấy Chúa đích thực.

Khảo Học Thư Giăng Nhất - Bài 21: Con Cái Của Đức Chúa Trời

07-03-2016 1368

... vì cho chúng ta được làm con cái của Đức Chúa Trời, và chúng ta thật là con cái Ngài. Lý do thế gian không nhận biết chúng ta vì thế gian không chịu nhìn nhận Ngài. I Giăng 2:29, 3:1

Khảo Học Thư Giăng Nhất - Bài 20: SỰ XỨC DẦU CỦA THÁNH LINH

29-02-2016 1621

Về phần các con, sự xức dầu đã chịu từ nơi Chúa vẫn còn trong mình, thì không cần ai dạy cho hết; song vì sự xức dầu của Ngài dạy các con đủ mọi việc, mà ấy là sự thật, không phải dối, thì hãy ở trong Ngài, theo như sự dạy mà các con đã nhận. I Giăng 2:20-21, 27

Khảo Học Thư Giăng Nhất - Bài 19: Kẻ Chống Lại Chúa Cứu Thế

22-02-2016 1533

Ai là kẻ dối trá, nếu không phải là kẻ đã phủ nhận Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế? Kẻû chống lại Chúa Cứu Thế là người phủ nhận Chúa Cha và Chúa Con. Ai phủ nhận Chúa Con, cũng không nhận Chúa Cha: nhưng ai nhận Chúa Con, là công nhận cả Chúa Cha. I Giăng 2:18-19, 22-23 (Bản dịch Nguồn Sống)