Phương pháp sống đạo »

Thánh-Linh Trong Thế Giới Ngày Nay - Bài Thứ 15. Đức Thánh Linh Đem Đến Thời Đại Mới

04-10-2017 259

Trong Hội-thánh đầu tiên thường có những giáo sư giả theo chân các sứ đồ để cố lợi dụng đức tin đơn sơ của các tín hữu mới tin. Những kẻ giả mạo này thường nói rằng họ được các sứ đồ ủy nhiệm và trưng bày cả thư giới thiệu nữa

Thánh-Linh Trong Thế Giới Ngày Nay - Bài thứ 14. Thánh-linh trang bị cho chúng ta quyền năng để tôn thờ và phục vụ

23-09-2017 287

Thánh-linh đến để giải cứu chúng ta, những người tin nhận Ngài, ra khỏi chỗ chán chường tuyệt vọng.

Thánh-Linh Trong Thế Giới Ngày Nay - Bài Thứ 13. Thánh Linh Với Quả Trái Đặc Biệt

11-09-2017 337

Khi Thánh-linh hoạt động thì Ngài chỉ cho chúng ta thấy phương pháp mới.

Thánh-Linh Trong Thế Giới Ngày Nay - Bài Thứ 12. Thánh-linh Ban Ân Tứ Năng Lực Đặc Biệt.

01-09-2017 309

Khi Thánh-linh hoạt động thì Ngài chỉ cho chúng ta thấy phương pháp mới.

Thánh-Linh Trong Thế Giới Ngày Nay - Bài Thứ 11. Thánh-linh Ban Ân Tứ Trang Bị Hội-thánh.

22-08-2017 389

Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi; chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp tem;

Thánh-Linh Trong Thế Giới Ngày Nay - Bài Thứ 10. Thánh-linh Ban Ân Tứ Phục vụ

17-08-2017 485

Không dễ gì định nghĩa được khôn ngoan. Khi nào đề cập đến khôn ngoan là bao nhiêu câu hỏi ngập tràn tâm trí chúng ta.

Thánh-Linh Trong Thế Giới Ngày Nay - Bài Thứ 9. Thánh-linh Giúp Ta Hiểu Khôn Ngoan của Đức Chúa Trời

27-07-2017 506

Không dễ gì định nghĩa được khôn ngoan. Khi nào đề cập đến khôn ngoan là bao nhiêu câu hỏi ngập tràn tâm trí chúng ta.

Thánh-Linh Trong Thế Giới Ngày Nay - Bài Thứ 8. Thánh Linh Cố Vấn Cho Hội Thánh

18-07-2017 451

Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta. Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần lẽ thật

Thánh-Linh Trong Thế Giới Ngày Nay - Bài Thứ 7. Đức Thánh Linh Cáo Giác Thế Nhân về Tội Ác

10-07-2017 440

Người đời có thể đánh giá là Chúa Giê-xu thất bại. Chúa là ánh sáng đến trong trần gian tăm tối nhưng trần gian không chấtp nhận, họ thích bóng tối hơn.

Thánh-Linh Trong Thế Giới Ngày Nay - Bài Thứ 6. Đức Thánh Linh Ban Năng Lực

03-07-2017 545

Khi nói đến quyền năng hay sức mạnh quý vị và các bạn nghĩ đến gì? Hình ảnh nào hiện ra trong tâm trí quý vị?