Phương pháp sống đạo »

Thánh-Linh Trong Thế Giới Ngày Nay - Bài Thứ 12. Thánh-linh Ban Ân Tứ Năng Lực Đặc Biệt.

01-09-2017 1089

Khi Thánh-linh hoạt động thì Ngài chỉ cho chúng ta thấy phương pháp mới.

Thánh-Linh Trong Thế Giới Ngày Nay - Bài Thứ 11. Thánh-linh Ban Ân Tứ Trang Bị Hội-thánh.

22-08-2017 1219

Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi; chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp tem;

Thánh-Linh Trong Thế Giới Ngày Nay - Bài Thứ 10. Thánh-linh Ban Ân Tứ Phục vụ

17-08-2017 1187

Không dễ gì định nghĩa được khôn ngoan. Khi nào đề cập đến khôn ngoan là bao nhiêu câu hỏi ngập tràn tâm trí chúng ta.

Thánh-Linh Trong Thế Giới Ngày Nay - Bài Thứ 9. Thánh-linh Giúp Ta Hiểu Khôn Ngoan của Đức Chúa Trời

27-07-2017 1161

Không dễ gì định nghĩa được khôn ngoan. Khi nào đề cập đến khôn ngoan là bao nhiêu câu hỏi ngập tràn tâm trí chúng ta.

Thánh-Linh Trong Thế Giới Ngày Nay - Bài Thứ 8. Thánh Linh Cố Vấn Cho Hội Thánh

18-07-2017 1096

Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta. Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần lẽ thật

Thánh-Linh Trong Thế Giới Ngày Nay - Bài Thứ 7. Đức Thánh Linh Cáo Giác Thế Nhân về Tội Ác

10-07-2017 1103

Người đời có thể đánh giá là Chúa Giê-xu thất bại. Chúa là ánh sáng đến trong trần gian tăm tối nhưng trần gian không chấtp nhận, họ thích bóng tối hơn.

Thánh-Linh Trong Thế Giới Ngày Nay - Bài Thứ 6. Đức Thánh Linh Ban Năng Lực

03-07-2017 1462

Khi nói đến quyền năng hay sức mạnh quý vị và các bạn nghĩ đến gì? Hình ảnh nào hiện ra trong tâm trí quý vị?

Thánh-Linh Trong Thế Giới Ngày Nay - Bài Thứ 5. Thánh Linh Sống Trong Chúng Ta

26-06-2017 1268

Đức Thánh Linh ngự trong tâm hồn người tin Chúa với mục đích là thực hiện những đổi thay quan trọng trong đời sống người ấy.

Thánh-Linh Trong Thế Giới Ngày Nay - Bài thứ 4. Thánh-linh là Dấu Ấn của Đức Chúa Trời trên con dân Chúa

19-06-2017 1233

Vì chúng ta có Thánh Linh ấn chứng, chúng ta có một hi vọng trong tương lai. Thánh Linh là sự đảm bảo của Đức Chúa Trời là chúng ta sẽ được hưởng tất cả những gì Chúa hứa.

Thánh-Linh Trong Thế Giới Ngày Nay - Bài thứ 3: Đức Thánh Linh Biến Đổi Cuộc Đời

12-06-2017 1409

Trong nhiều năm tại Hoa-kỳ người ta bàn cãi nhiều về việc cầu nguyện tại trường học. Có người cho rằng học sinh nếu có được một ít tôn giáo cũng tốt hơn là không.