Phương pháp sống đạo »

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 37: Sức Mạnh của việc Bền Tâm Cầu Nguyện

24-04-2017 2583

Chúa đưa ra một hình ảnh quen thuộc, đó là một vị có uy quyền xét xử nhân dân trong vùng để lên án buộc tội hay tha cho người nào.

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 36: Sức Mạnh Của Sự Hợp Tác Cầu Nguyện

19-04-2017 1345

Qua lời dạy của Chúa, chúng ta thấy những dấu hiệu của một cuộc cầu nguyện hợp tác chân chính. Thứ nhất là sự thuận hợp về vấn đề cầu xin.

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 35: Cầu nguyện và thương yêu

10-04-2017 1547

Lời cầu nguyện xuất phát từ một tấm lòng hoặc là không sòng phẳng với Chúa hoặc là bất hòa với người nào đó, chắc chắn không được chấp nhận.

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 34: Cầu Nguyện và Kiêng Ăn

03-04-2017 1241

Tại sao chúng tôi không đuổi quỷ này được? Chúa Giê-xu trả lời ngắn gọn: Ấy là tại các ngươi ít đức tin.

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 33: Cầu Nguyện Và Tin Đã Nhận Được

27-03-2017 1140

Đức Chúa Jêsus phán: Đi đi, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi rồi. (10-53) Tức thì người mù được sáng mắt, và đi theo Đức Chúa Jêsus trên đường

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 32: Cầu Nguyện Phải Xác định

20-03-2017 1155

Đức Chúa Jêsus phán: Đi đi, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi rồi. (10-53) Tức thì người mù được sáng mắt, và đi theo Đức Chúa Jêsus trên đường

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 31: Cầu Xin Chúa Thêm Thợ Gặt

13-03-2017 1238

Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: Mùa gặt thì thật trúng, song thợ gặt thì ít. Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai thợ gặt đến trong đồng lúa của Ngài.

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 30: Kiên Trì Cầu Nguyện

06-03-2017 1274

Đoạn, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Nếu một người trong các ngươi có bạn hữu, nửa đêm đến nói rằng: Bạn ơi, cho tôi mượn ba cái bánh, 6 vì người bạn tôi đi đường mới tới, tôi không có chi đãi người.

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 29: Cầu Xin Thánh Linh

27-02-2017 1230

Vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài!

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 28: Đức Chúa Trời là Người Cha Rộng Lượng

20-02-2017 1202

Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng? 10 Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng?11 Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?