Phương pháp sống đạo »

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 12: Cầu Nguyện Cho Ngày Mai

31-10-2016 1368

Xin cho tôi biết phải làm sao để có được tin tưởng vào ngày mai và bình tĩnh đối diện với tương lai.

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 11: Đức Tin Rời Núi

24-10-2016 1247

Hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời. 23 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai sẽ biểu hòn núi nầy rằng: Phải cất mình lên, và quăng xuống biển, nếu ngươi chẳng nghi ngại trong lòng, nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm, thì điều đó sẽ thành cho. Mác 11:22,23.

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 10: Cầu nguyện theo ý Chúa

17-10-2016 1485

Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở.

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 9: Tại sao phải cầu nguyện?

10-10-2016 1245

Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở.

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 8: Ba điều căn bản: Đức Tin, Hi Vọng và Tình Yêu

03-10-2016 1299

Nên bây giờ còn có ba điều này: đức tin, trông cậy và tình yêu; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình thương.

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 7: Cầu Nguyện Và Sự An Tĩnh Trong Tâm Hồn

26-09-2016 1279

Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài.

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 6: Thực hành Ý Chúa

19-09-2016 1925

Một trong những nan đề của việc cầu nguyện là tìm ý Chúa. Trong hai bài trước chúng ta đã có dịp bàn về: Học biết Ý Chúa và Các điều kiện để làm theo ý Chúa, hôm nay chúng ta sẽ nói đến việc tuân hành hay thực hành ý Chúa.

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 5: Các Điều Kiện để Theo Ý Chỉ của Chúa

12-09-2016 1390

Một trong những câu hỏi thường nghe trong vòng các tín hữu là: Làm sao tôi tìm được ý chỉ của Chúa cho cuộc đời của tôi? Câu hỏi này làm cho nhiều người nghĩ ra nhiều phương pháp để đưa đến những kết luận rất khác thường.

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 4: Học Biết Ý Chúa

05-09-2016 1421

Làm thế nào Chúa cho chúng ta biết ý của Ngài?

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 3: Đức Chúa Trời rất vĩ đại

29-08-2016 1343

"Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ. Phi-líp 4:19.