Phương pháp sống đạo »

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 7: Cầu Nguyện Và Sự An Tĩnh Trong Tâm Hồn

26-09-2016 1199

Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài.

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 6: Thực hành Ý Chúa

19-09-2016 1851

Một trong những nan đề của việc cầu nguyện là tìm ý Chúa. Trong hai bài trước chúng ta đã có dịp bàn về: Học biết Ý Chúa và Các điều kiện để làm theo ý Chúa, hôm nay chúng ta sẽ nói đến việc tuân hành hay thực hành ý Chúa.

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 5: Các Điều Kiện để Theo Ý Chỉ của Chúa

12-09-2016 1316

Một trong những câu hỏi thường nghe trong vòng các tín hữu là: Làm sao tôi tìm được ý chỉ của Chúa cho cuộc đời của tôi? Câu hỏi này làm cho nhiều người nghĩ ra nhiều phương pháp để đưa đến những kết luận rất khác thường.

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 4: Học Biết Ý Chúa

05-09-2016 1355

Làm thế nào Chúa cho chúng ta biết ý của Ngài?

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 3: Đức Chúa Trời rất vĩ đại

29-08-2016 1280

"Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ. Phi-líp 4:19.

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 2: Cầu Xin Có Khó Không?

22-08-2016 1388

"Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở.

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 1: Thái Độ Đón Nhận

15-08-2016 1387

“Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện.” (Lu-ca 11:1). Các môn đệ này chắc chắn đã trưởng thành trong các gia đình có đạo chân chính. Từng sinh hoạt trong nhà thờ và cầu nguyện cả đời.

Khảo Học Thư Giăng Nhất - Bài 42: Thánh Linh

08-08-2016 1362

'Ai vâng giữ các điều răn của Ngài thì ở trong Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời ở trong người ấy; chúng ta biết Ngài ở trong lòng chúng ta, là nhờ Thánh Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta.' I Giăng 3:24

Khảo Học Thư Giăng Nhất - Bài 41: Lẽ Thật

01-08-2016 1209

Vả, nầy là điều răn của Ngài: là chúng ta phải tin đến danh Con Ngài, tức là Chúa Cứu Thế Giê-xu, và chúng ta phải yêu mến lẫn nhau như Ngài đã truyền dạy ta. I Giăng 3:19-23

Khảo Học Thư Giăng Nhất - Bài 40: Thương Yêu Trong Hành Động

18-07-2016 1336

Chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy. Nếu có ai có của cải đời nầy, thấy anh em mình đương cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào ở trong người ấy được! I Giăng 3:16-18