Phương pháp sống đạo »

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 3: Đức Chúa Trời rất vĩ đại

29-08-2016 1701

"Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ. Phi-líp 4:19.

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 2: Cầu Xin Có Khó Không?

22-08-2016 1871

"Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở.

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 1: Thái Độ Đón Nhận

15-08-2016 1844

“Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện.” (Lu-ca 11:1). Các môn đệ này chắc chắn đã trưởng thành trong các gia đình có đạo chân chính. Từng sinh hoạt trong nhà thờ và cầu nguyện cả đời.

Khảo Học Thư Giăng Nhất - Bài 42: Thánh Linh

08-08-2016 1830

'Ai vâng giữ các điều răn của Ngài thì ở trong Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời ở trong người ấy; chúng ta biết Ngài ở trong lòng chúng ta, là nhờ Thánh Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta.' I Giăng 3:24

Khảo Học Thư Giăng Nhất - Bài 41: Lẽ Thật

01-08-2016 1557

Vả, nầy là điều răn của Ngài: là chúng ta phải tin đến danh Con Ngài, tức là Chúa Cứu Thế Giê-xu, và chúng ta phải yêu mến lẫn nhau như Ngài đã truyền dạy ta. I Giăng 3:19-23

Khảo Học Thư Giăng Nhất - Bài 40: Thương Yêu Trong Hành Động

18-07-2016 1790

Chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy. Nếu có ai có của cải đời nầy, thấy anh em mình đương cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào ở trong người ấy được! I Giăng 3:16-18

Khảo Học Thư Giăng Nhất - Bài 39: Những Dấu Hiệu Của Một Người Tín Đồ Chúa Giê-xu

11-07-2016 1630

Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết. Ai ghét anh em mình, là kẻ giết người; anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình. 1 Giăng 3:11-15.

Khảo Học Thư Giăng Nhất - Bài 38: Từ Sống Qua Chết

04-07-2016 1589

Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết. Ai ghét anh em mình, là kẻ giết người; anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình. 1 Giăng 3:10-15

Khảo Học Thư Giăng Nhất - Bài 37: Lớn Lên Trong Ân Điển

27-06-2016 1638

.... vì hột giống của Đức Chúa Trời ở trong người, và người không thể phạm tội được, vì đã sanh bởi Đức Chúa Trời. Bởi đó người ta nhận biết con cái Đức Chúa Trời và con cái ma quỷ: ai chẳng làm đều công bình là không thuộc về Đức Chúa Trời, kẻ chẳng yêu anh em cũng vậy. I Giăng 3:6-10

Khảo Học Thư Giăng Nhất - Bài 36: Đắc Thắng Ma Quỷ

20-06-2016 1637

Vả, Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ. I Giăng 3:8 Trong I Giăng chương 3 có hai lời tuyên bố quan trọng về Chúa Cứu Thế Giê-xu hay Con Đức Chúa Trời, đó là: Câu 5: Chúa Cứu Thế Giê-xu đã hiện ra để giải trừ tội ác.