Phương pháp sống đạo »

Khảo Học Thư Giăng Nhất - Bài 39: Những Dấu Hiệu Của Một Người Tín Đồ Chúa Giê-xu

11-07-2016 1202

Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết. Ai ghét anh em mình, là kẻ giết người; anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình. 1 Giăng 3:11-15.

Khảo Học Thư Giăng Nhất - Bài 38: Từ Sống Qua Chết

04-07-2016 1199

Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết. Ai ghét anh em mình, là kẻ giết người; anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình. 1 Giăng 3:10-15

Khảo Học Thư Giăng Nhất - Bài 37: Lớn Lên Trong Ân Điển

27-06-2016 1234

.... vì hột giống của Đức Chúa Trời ở trong người, và người không thể phạm tội được, vì đã sanh bởi Đức Chúa Trời. Bởi đó người ta nhận biết con cái Đức Chúa Trời và con cái ma quỷ: ai chẳng làm đều công bình là không thuộc về Đức Chúa Trời, kẻ chẳng yêu anh em cũng vậy. I Giăng 3:6-10

Khảo Học Thư Giăng Nhất - Bài 36: Đắc Thắng Ma Quỷ

20-06-2016 1191

Vả, Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ. I Giăng 3:8 Trong I Giăng chương 3 có hai lời tuyên bố quan trọng về Chúa Cứu Thế Giê-xu hay Con Đức Chúa Trời, đó là: Câu 5: Chúa Cứu Thế Giê-xu đã hiện ra để giải trừ tội ác.

Khảo Học Thư Giăng Nhất - Bài 35: Cứu Chúa Vô Tội

13-06-2016 1250

Vả, các con biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã hiện ra để cất tội ác đi, và biết trong Ngài không có tội ác. I Giăng 3:5

Khảo Học Thư Giăng Nhất - Bài 34: THÁNH KHIẾT

06-06-2016 1179

Ai có sự trông cậy đó trong lòng, thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch. I Giăng 3:2,3.

Khảo Học Thư Giăng Nhất - Bài 33: Vinh Quang Rạng Ngời

31-05-2016 1180

Nhưng chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài; vì chúng ta sẽ nhìn thấy Chúa đích thực.

Khảo Học Thư Giăng Nhất - Bài 32: Con Cái của Đức Chúa Trời

23-05-2016 1328

Nếu các con biết Chúa công chính, thì các con cũng hiểu rằng người nào làm việc công chính phải là từ Ngài sinh ra. Hãy xem loại tình thương mà Chúa Cha đã ban cho chúng ta đặc biệt dường nào, vì cho chúng ta được làm con cái của Đức Chúa Trời, và chúng ta thật là con cái Ngài. Lý do thế gian không nhận biết chúng ta vì thế gian không chịu nhìn nhận Ngài. I Giăng 2:29-3:1

Khảo Học Thư Giăng Nhất - Bài 31: Thánh Linh

16-05-2016 1618

'Ai vâng giữ các điều răn của Ngài thì ở trong Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời ở trong người ấy; chúng ta biết Ngài ở trong lòng chúng ta, là nhờ Thánh Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta.' I Giăng 3:24

Khảo Học Thư Giăng Nhất - Bài 30: Lẽ Thật

25-07-2016 1369

Vả, nầy là điều răn của Ngài: là chúng ta phải tin đến danh Con Ngài, tức là Chúa Cứu Thế Giê-xu, và chúng ta phải yêu mến lẫn nhau như Ngài đã truyền dạy ta. I Giăng 3:19-23