Ngày 03/06 – Một Đức Chúa Trời Không Hề Từ Bỏ”

“Chính Đức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ...

Ngày 02/06 – “Bí Mật Của Đức Chúa Trời”

“Đức Giê-hô-va kết bạn thiết cùng người kính sợ Ngài” (Thi thiên 25:14) Điều gì là...

Ngày 01/06 – Bạn Đang Có Điều Gì Làm Cho Bị Say Mê Không?

“Ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va?” (Thi thiên 25:12) Bạn đang bị điều gì làm...

Ngày 31/05 – Câu Hỏi Làm Cho Vô Cùng Sửng Sốt

“Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, những hài cốt nầy có thể sống...

Ngày 30/05 – Đặt Đức Chúa Trời Trước Nhất

“Nhưng Đức Chúa Jêsus chẳng phó thác mình cho họ bởi Ngài tự hiểu thấu...

Ngày 29/05 – Thưa Vâng – Nhưng!”

“Lạy Chúa, tôi sẽ theo Chúa, song” (Lu-ca 9:61) Giả sử Đức Chúa Trời bảo bạn...

Ngày 28/05 – Tình Tương Giao Trong An Bình

“Trong ngày đó, các ngươi sẽ nhơn danh ta mà cầu xin vì chính Cha...

Ngày 27/05 – Sự Mặc Khải Không Chút Nghi Vấn

“Trong ngày đó, các ngươi không còn hỏi ta về điều chi nữa” (Giăng 16:23) Khi...

Ngày 26/05 – Đời Sống Biết Ngài

“Hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên...

Ngày 25/05 – Suy Nghĩ Về Sự Cầu Nguyện Theo Cách Chúa Giê-su Dạy Dỗ

“Cầu nguyện không thôi” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17) Cách suy nghĩ của chúng ta đối với sự...

Ngày 24/05 – Điều Tốt Hay Điều Tốt Nhất?

“Nếu ngươi lấy bên tả, ta sẽ qua bên hưũ; nếu ngươi lấy bên hưũ,...

Ngày 23/05 – Niềm Vui Sướng Trong Cảm Xúc Tuyệt Vọng

“Vừa thấy người, tôi ngã xuống chơn người như chết” (Khải huyền 1:17) Giống như sứ...

Ngày 22/05 – Sự Không Tin Của Chúng Ta Vì Cẩn Thận

“Đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống; cũng đừng vì thân thể...

Ngày 21/05 – Sự Giải Thích Về Các Khó Khăn Của Chúng Ta

“Để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở...

Ngày 20/05 – Có Một Đức Tin Phi Lý Nơi Đức Chúa Trời

“Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của...

Ngày 19/05 – Nắm Quyền Sở Hữu Của Chính Linh Hồn Mình

“Nhờ sự nhịn nhục của các ngươi mà giữ được linh hồn mình.” (Lu-ca 21:19) Khi...

Ngày 18/05 – “Từ Một Vật Hư Nát Tôi Vùng Lên”

“Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ?” (Rô-ma 8:35) Đức...

Ngày 17/05 – Sống Đơn Giản – Tuy Nhiên Có Định Hướng

“Hãy xem loài chim trời. Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng” (Ma-thi-ơ 6:26,...

Ngày 16/05 – Sự Thăng Thiên Của Ngài Và Con Đường Cho Chúng Ta

“Đương khi ban phước, Ngài lìa môn đồ mà được đem lên trời” (Lu-ca 24:51) Chúng...

Ngày 15/05 – Thói Quen Thấy Được Sự Lo Liệu Của Đức Chúa Trời

“Anh em trở nên người dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời” (2 Phi-e-rơ 1:4) Chúng...

Ngày 14/05 – Thói Quen Vươn Lên Theo Cơ Hội

“Hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thể nào”...

Ngày 13/05 – Thói Quen An Vui Trong Nghịch Cảnh

“Hầu cho sự sống của Đức Chúa Giê-su cũng tỏ ra trong thân thể chúng...

Ngày 12/05 – Thói Quen Gìn Giữ Một Lương Tâm Sáng Suốt

“Gắng sức cho có lương tâm không trách móc trước mặt Đức Chúa Trời và...

Ngày 11/05 – Thói Quen Bằng Cách Không Có Thói Quen

“Nếu các điều đó có đủ trong anh em và đầy dẫy nữa, thì ắt...

Ngày 10/05 – “Tình Yêu Thương Anh Em”

“Thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến” (2 Phi-e-rơ 1:5, 7) Đối với...