TIN TỨC

THÔNG BÁO

SỐNG VỚI THÁNH KINH

Kêu Gọi - Cầu Thay

Trường Kinh Thánh Hà Nội

Tổng Liên - Hội Thánh Tin Lành Việt Nam

LỊCH SỬ HỘI THÁNH

HIẾN CHƯƠNG - NỘI QUY - GIÁO LUẬT

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

ĐIỀU 1: DANH XƯNG Danh xưng của Hội thánh là: HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM (MIỀN BẮC) ĐIỀU 2: GIÁO HIỆU VÀ CON DẤU - Giáo...

CHƯƠNG II TỔ CHỨC

CHƯƠNG III CẤP CƠ SỞ

Hướng Dẫn Mục Vụ

rhhrhh 66ru yy4y45y

https://obs.ninja/?view=a6AGCWn&fbclid=IwAR3nEaNcAPLuWVnQuYT-GjjRiGcZXYxyBpt0FmmMURNP8fKy9nTCEl3Kztw  

Giáo Nghi: Lời Tựa

Phần I. Tổ Chức Hội Thánh

Bài Viết Sưu Tầm

Tìm Hiểu Kinh Thánh – Trẻ Con

Vai trò của trẻ con trong thời Kinh Thánh ra sao? Hưởng Nước Đức Chúa Trời như trẻ con là thế nào? Trẻ con là một...

Thi phú Do Thái

THI PHÚ DO THÁI Thi phú là phương tiện diễn đạt những tư tưởng và cảm xúc sâu xa cũng như cao thượng nhất trong...

Lời Tiên Tri

LỜI TIÊN TRI Theo nghĩa nguyên thủy, nhà tiên tri là một phát ngôn viên, một người nói thay cho người khác. XuXh 4:16 nói A-rôn là...

Giáo Lý

GIÁO LÝ Từ ngữ “giáo lý” được dùng theo hai cách: (1) nói về chân lý tổng quát, một hệ thống chân lý, và (2)...

Tương quan giữa Cựu và Tân Ước

TƯƠNG QUAN GIỮA CỰU và TÂN ƯỚC Nhiều người thấy Cựu Ước rắc rối nên họ bỏ qua không chịu tìm hiểu, họ chỉ đọc...

Hưởng ứng lời Thượng Đế

HƯỞNG ỨNG LỜI THƯỢNG ĐẾ Chúng ta đã xét qua một số nguyên tắc, chung cũng như riêng, trong việc học và giải Kinh. Trước...

Các sách đại Tiên Tri ( Phần giới thiệu )

GIỚI THIỆU Nội dung tổng quát : Những Tiên tri sau cùng: Ê-sai, Giê-rê-mi, Ê-xê-chi-ên và 12 tiểu tiên tri. Thời kỳ của các Tiên tri 850...

Tìm Hiểu Tin Lành

Thi phú Do Thái

Lời Tiên Tri

Giáo Lý

Tâm Vấn Cơ Đốc

Ủy Ban Y Tế Xã Hội

Ủy Ban Truyền Giáo

UB. Tài Chính Kiến Thiết

Ủy Ban Thanh Thiếu Nhi

Ủy Ban Sắc Tộc

UB. Cơ Đốc Giáo Dục

GIỚI THIỆU CÁCH HỘI THÁNH