TIN TỨC

THÔNG BÁO

SỐNG VỚI THÁNH KINH

Kêu Gọi - Cầu Thay

Trường Kinh Thánh Hà Nội

Tổng Liên - Hội Thánh Tin Lành Việt Nam

LỊCH SỬ HỘI THÁNH

HIẾN CHƯƠNG - NỘI QUY - GIÁO LUẬT

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

ĐIỀU 1: DANH XƯNG Danh xưng của Hội thánh là: HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM (MIỀN BẮC) ĐIỀU 2: GIÁO HIỆU VÀ CON DẤU - Giáo...

CHƯƠNG II TỔ CHỨC

CHƯƠNG III CẤP CƠ SỞ

Hướng Dẫn Mục Vụ

Giáo Nghi: Lời Tựa

Đức Chúa Trời thành lập Hội Thánh Ngài qua sự chết và sự sống lại của Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ với...

Phần I. Tổ Chức Hội Thánh

Bài Viết Sưu Tầm

Bằng Chứng Đi Trước Thông Tin

Tân tín hữu có thể bày tỏ bằng chứng nào để xác tín đức tin của mình? Làm thế nào để sự kết ước...

Ai Nhận Được Sự Khen Ngợi?

Phao-lô chỉ ra rằng công việc mở mang Hội thánh tại Cô-rinh-tô là sự đồng công giữa bản thân ông, A-bô-lô và Đức Chúa...

Ai Là Chủ?

Anh ta có một công việc hạ đẳng, không có tương lai. Họ giao cho anh những việc mà không ai muốn làm -...

Những Việc Này Có Quan Trọng Hơn Những Việc Khác Không?

Có phải các ân tứ được sắp xếp theo thứ bậc trong ICo 12:28-31 nghĩa là Đức Chúa Trời coi trọng một số công...

Tính Thuộc Linh Trong Công Việc Hằng Ngày

Co 3:1-4 “1Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi...

Đồng Làm Việc Với Đức Chúa Trời

ICo 3:9 “Chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời.” Thật là vinh dự! Theo bạn điều này có ý nghĩa gì?...

Những Quan Niệm Sai Lầm Tại Nơi Làm Việc

Sứ đồ Phao-lô tự gọi chính ông là một trong những người “bạn cùng làm việc” với Đức Chúa Trời (ICo 3:9). Cũng vậy,...

Tìm Hiểu Tin Lành

Tâm Vấn Cơ Đốc

Ủy Ban Y Tế Xã Hội

Ủy Ban Truyền Giáo

UB. Tài Chính Kiến Thiết

Ủy Ban Thanh Thiếu Nhi

Ủy Ban Sắc Tộc

UB. Cơ Đốc Giáo Dục

GIỚI THIỆU CÁCH HỘI THÁNH