TNHN 20/10: CHUẨN BỊ CHO SỰ THỜ PHƯỢNG

CHUẨN BỊ CHO SỰ THỜ PHƯỢNG Giống như người thợ bạc ngồi luyện bạc, Ngài sẽ...

TNHN 19/10: ĐÓ LÀ SỰ SỐNG CỦA ANH CHỊ EM!

ĐÓ LÀ SỰ SỐNG CỦA ANH CHỊ EM! Ðây chẳng phải là việc không có giá...

TNHN 18/10: THẤY TẬN MẮT

THẤY TẬN MẮT Trước đây tai con đã nghe nói về Ngài, nhưng bây giờ mắt con...

TNHN 17/10: TỘI LỖI CỦA MỘT NGƯỜI

TỘI LỖI CỦA MỘT NGƯỜI Hãy xúc tiến việc làm cho dân nên thánh và bảo...

TNHN 16/10: ĐỪNG BAO GIỜ QUÁ BẬN RỘN

ĐỪNG BAO GIỜ QUÁ BẬN RỘN "Nhưng có một người Sa-ma-ri kia cũng đi con đường...

TNHN 15/10: SỰ NẢN LÒNG

SỰ NẢN LÒNG Ông đáp: “Thưa, con rất nhiệt thành về Chúa, Ðức Chúa Trời các...

TNHN 14/10: CHIẾN THẮNG HAY THẤT BẠI

CHIẾN THẮNG HAY THẤT BẠI Chúa sẽ làm cho những kẻ thù nổi lên chống lại...

TNHN 13/10: KHÔNG CÓ GÌ LÀ BÍ MẬT

KHÔNG CÓ GÌ LÀ BÍ MẬT “Vì chẳng có gì giấu kín mà sẽ không có...

TNHN 12/10: ĐỜI SỐNG YÊU KÍNH CHÚA VÀ SỰ BÁCH HẠI

ĐỜI SỐNG YÊU KÍNH CHÚA VÀ SỰ BÁCH HẠI Thật vậy tất cả những ai muốn sống...

TNHN 11/10: SỰ CHUẨN BỊ TÂM LINH

SỰ CHUẨN BỊ TÂM LINH Ðang khi các cô ấy đi mua dầu, chàng rể đến, và...

TNHN 10/10: NHỮNG VỊ LÃNH ĐẠO VÀ CÁC QUẢN LÝ

NHỮNG VỊ LÃNH ĐẠO VÀ CÁC QUẢN LÝ Chúa bảo Sa-mu-ên: “Hãy nghe mọi điều dân...

TNHN 09/10: ĐỦ ÂN ĐIỂN CỦA CHÚA

ĐỦ ÂN ĐIỂN CỦA CHÚA Ngài đã phán với tôi: “Ân sủng Ta đã đủ cho...

TNHN 08/10: TIN CẬY NƠI SỰ KHÔN NGOAN CỦA CHÚA

TIN CẬY NƠI SỰ KHÔN NGOAN CỦA CHÚA “Hãy đi và nói với Ê-xê-chia: Chúa, Ðức...

TNHN 07/10: ĐẶT VẤN ĐỀ VỚI CHÚA

ĐẶT VẤN ĐỀ VỚI CHÚA Bấy giờ từ trong trận cuồng phong Chúa đáp lời Gióp;...

TNHN 06/10: LỜI CẦU NGUYỆN THAY ĐỔI BẠN

LỜI CẦU NGUYỆN THAY ĐỔI BẠN "Nhưng bây giờ con cầu xin Ngài tha tội cho...

TNHN 05/10: MỌI SỰ ĐỀU TRONG SẠCH

MỌI SỰ ĐỀU TRONG SẠCH "Mọi sự đều là trong sạch đối với những người trong...

TNHN 04/10: SỰ LẠC QUAN TRONG TÂM LINH

SỰ LẠC QUAN TRONG TÂM LINH Ða-vít nói với tên Phi-li-tin: “Ngươi đến với ta bằng...

TNHN 03/10: YẾU ĐUỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI YẾU ĐUỐI

YẾU ĐUỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI YẾU ĐUỐI Có ai yếu đuối mà tôi không cảm thấy yếu...

TNHN 02/10: TRONG KHI CHÚA GIÊ-XU CẦU NGUYỆN

TRONG KHI CHÚA GIÊ-XU CẦU NGUYỆN Bấy giờ khi mọi người đến chịu báp-têm, Chúa Giê-su...

TNHN 01/10: SỰ NHẮC NHỞ ĐAU LÒNG

SỰ NHẮC NHỞ ĐAU LÒNG Nhưng khi những người Do Thái từ An-ti-ốt và I-cô-ni-um đến, những...

TNHN 30/09: ĐỒNG CẢM VỚI CHÚA

ĐỒNG CẢM VỚI CHÚA "Nghe xong những lời ấy, A-na-nia ngã xuống và tắt thở. Tất...

TNHN 29/09: KHÔNG QUÁ KHÓ

KHÔNG QUÁ KHÓ Thật ra điều răn này mà tôi truyền cho anh chị em ngày...

TNHN 28/09: XƯNG TỘI

XƯNG TỘI Vậy hãy xưng tội với nhau và cầu nguyện cho nhau, để anh chị...

TNHN 27/09: TRAO MỌI NỖI LO ÂU CHO CHÚA

TRAO MỌI NỖI LO ÂU CHO CHÚA Hãy trao mọi nỗi lo âu của mình cho...

TNHN 26/09: KHÔNG PHẠM TỘI

KHÔNG PHẠM TỘI Ai tiếp tục ở trong Ngài thì không còn khuynh hướng phạm tội;...