Ngày 27/03 – Không Có Một Vài Hiểu Lầm Nào Sao?

“‘Chúng ta hãy trở về xứ Giu-đê.’ Môn đồ thưa rằng: ‘… thầy còn trở...

Ngày 26/03 – Khải Tượng Thiêng Liêng Qua Đặc Tính Cá Nhân

“Hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau nầy phải xảy đến.” (Khải...

Ngày 25/03 – Khải Tượng Thiêng Liêng Qua Sự Thánh Khiết Cá Nhân

“Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ...

Ngày 24/03 – Gìn Giữ Một Tình Tương Giao Xứng Đáng

“… bạn của chàng rể…” (Giăng 3:29) Nhân từ và thánh khiết không bao giờ là...

Ngày 23/03 – Hạ Xuống Cho Mục Đích Của Ngài

“Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống.” (Giăng 3:30) Nếu bạn trở nên một sự...

Ngày 22/03 – Tâm Trí Tôi Có Thiên Về Xác Thịt Không?

“Bởi trong anh em có sự ghen ghét và tranh cạnh, anh em há chẳng...

Ngày 21/03 – Tấm Lòng Nóng Cháy

“Lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao?” (Lu-ca 24:32) Chúng ta cần phải học bí...

Ngày 20/03 – Để Được Giống Như Ngài Hay Chỉ Chú Ý Cách Đơn Sơ Thôi?

“Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ …” (Ga-la-ti 2:20) Nhu...

Ngày 17/03 – Tôi Sẽ Nâng Tôi Lên Đến Trình Độ Này Không?

“… lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh...

Ngày 16/03 – Mục Đích Căn Bản Của Người Đầy Tớ

“Cho nên chúng ta dầu ở trong thân thể nầy, dầu ra khỏi, cũng làm...

Ngày 15/03 – Vị Chủ Sẽ Phán Xét

“Chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước toà án Đấng Christ…” (2 Cô-rinh-tô 5:10) Phao-lô...

Ngày 14/03 – Bài Học Về Sự Kinh Ngạc

“… những người đi theo đều sợ hãi.” (Mác 10:32) Khi chúng ta vừa khởi sự...

Ngày 13/03 – Vâng Theo “Sự Hiện Thấy Trên Trời”

“Tôi chẳng hề dám chống cự với sự hiện thấy trên trời” (Công vụ các...

Ngày 12/03 – Sự Hàng Phục Trọn Vẹn Của Đức Chúa Trời Vì Cớ Chúng Ta

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi đã ban…” (Giăng 3:16) Sự cứu...

Ngày 11/03 – Hoàn Toàn Đầu Phục

“Phi-e-rơ liền thưa cùng Ngài rằng: ‘Nầy, chúng tôi đã bỏ hết mà đi theo...

Ngày 13/03 – Khuất Phục

“… nếu anh em đã nộp mình làm tôi mọi đặng vâng phục kẻ nào,...

Ngày 09/03 – Làm Một Gương Mẫu Của Sứ Điệp Ngài

“Hãy giảng đạo!” (2 Ti-mô-thê 4:2) Chúng ta được cưú không chỉ để trở nên các...

Ngày 08/03 – Thối Lui Hay Cùng Bước Đi Với Giê-su?

“Còn các ngươi, cũng muốn lui chăng?” (Giăng 6:67) Thật là một câu hỏi vô cùng...

Ngày 07/03 – Một Đời Sống Đầu Phục

“Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ…” (Ga-la-ti 2:20) Để trở...

Ngày 06/03 – Nguồn Của Sự Vui Sướng Chan Hoà

“Trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội...

Ngày 05/03 – Nắm Lấy Bước Kế Tiếp

“…bởi lòng nhịn nhục lắm trong những sự hoạn nạn, thiếu thốn, khốn khổ” (2...

Ngày 04/03 – Ngài Có Thật Là Cứu Chúa Của Tôi Không?

“Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm qúy, miễn chạy cho xong việc đua...

Ngày 03/03 – Đây Có Phải Là Con Người Thật Của Tôi Không?

“Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quý… (Công vụ các sứ đồ 20:24) Sẽ...

Ngày 02/03 – Trách Nhiệm Ngài Ủy Thác Cho Chúng Ta

“Hãy chăn chiên ta” (Giăng 21:17) Đây là nguyên thủy của tình yêu thương. Tình yêu...

Ngày 01/03 – Bạn Đã Cảm Nhận Niềm Đau Gây Nên Bởi Cứu Chúa Chưa?

“Ngài phán cùng người đến lần thứ ba rằng: ‘… ngươi yêu ta chăng?'”(Giăng 21:17) Có...