Tăng Cường Thực Hiện Các Biện Pháp Phòng Chống Covid-19

Văn phòng Tổng hội – Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) xin thông báo và kính gửi tới Ban đại diện các tỉnh, quý Quản nhiệm, Trưởng nhiệm, Hội thánh và các Điểm nhóm trực thuộc về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới.