Bài 206: Sức mạnh của lời cầu nguyện

Đọc CVCSĐ 4:23-31

Câu căn bản: Khi cầu nguyện xong thì nơi nhóm lại rúng động, mọi người đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng lời Đức Chúa Trời một cách dạn dĩ. (Câu 31).

Suy niệm:  Lời cầu nguyện ngắn gọn trong khúc Kinh Thánh này có ba điểm quan trọng:

  1. Chúa là Đấng Chủ Tể (câu 24).
  2. Kế hoạch của Chúa bao gồm cả việc tín hữu phải đối đầu với sự chống đối Đấng Mê-sia là Chúa Cứu thế (câu 25-28).
  3. Vì những thử thách này mà dân Chúa cầu nguyện xin sự bạo dạn giảng truyền Tin Mừng (câu 29-30).

Điều đáng chú ý là khi con dân Chúa đối đầu với những khó khăn bách hại, thì người ta trải nghiệm quyền năng chủ tể sáng tạo của Chúa.

Lời Kinh Thánh mà chúng ta đọc là Chúa dùng Đức Thánh Linh phán qua miệng Vua Đa-vít và các sứ giả của Ngài. Phi-e-rơ trích dẫn Thi-thiên 2:1 và 2 là những lời tiên tri về thế lực loài người chống lại Chúa Cứu Thế Giê-xu (câu 27).

Vì Chúa là Đấng Chủ Tể quyền năng, đã định trước rằng Chúa Cứu Thế phải bị chống đối, cho nên các sứ đồ và con dân Chúa xin quyền năng Chúa thể hiện để đầy tớ Chúa được dạn dĩ rao giảng lời Chúa với khả năng chữa bệnh và làm các phép mầu dấu lạ nhân danh Chúa Giê-xu.

Lời cầu nguyện này ngày nay con dân Chúa cũng nên bắt  chước khi gặp khó khăn chống đối.

Sau khi cầu nguyện như thế thì nơi họ cầu nguyện rúng động và Thánh Linh Chúa lại tràn đầy quyền năng trên mỗi người. Họ tiếp tục giảng truyền Tin Mừng trong sức mạnh và sự dạn dĩ Chúa ban.

Nguyễn Sinh