Học biết Chúa mỗi ngày »

Bài 142: Hãy nhìn cho kỹ

4 giờ

"Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người ...