Học biết Chúa mỗi ngày »

Bài 80: Suy nghĩ như Chúa

hôm qua

Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em ...