Học biết Chúa mỗi ngày »

BÀI 167: Cảm Tạ Chúa Suốt Đời

54 phút

Con dân Chúa thường đọc Kinh Thánh và ghi nhớ những câu mình yêu thích nhất. Trang ...