Học biết Chúa mỗi ngày »

Bài 293: Sống vị tha

22 giờ

Mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải ...

Bài 291: Tuổi già

21-10-2016

Bài 290: Tin Chúa

20-10-2016