Học biết Chúa mỗi ngày »

Bài 334: Sống trong Thánh Linh

2 giờ

2vì luật của Thánh Linh sự sống trong Đấng Christ Jêsus đã giải phóng tôi khỏi ...