Học biết Chúa mỗi ngày »

Bài 322: Quyền Quyết Định

5 giờ

Theo tin Reuters thì một ông cụ người Nhật Bản tên là Tomoji Tanabe vừa kỷ niệm ...

Bài 320: Bất Ngờ

05-12-2017

Bài 319: Điểm Tựa

04-12-2017