Học biết Chúa mỗi ngày »

Bài 239: Gia-cơ, tác giả thư Gia-cơ

11 giờ

Tác giả thư Gia-cơ trong Kinh Tân Ước không phải là ông Gia-cơ quen thuộc trong các ...