Học biết Chúa mỗi ngày »

Bài 270: Lắng nghe và tin cậy

7 giờ

Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ ...

Bài 268: Thay tim

28-09-2016