Học biết Chúa mỗi ngày »

Bài 145: Tiếp nhận lời Chúa

20 giờ

Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự anh em tiếp nhận lời ...