Học biết Chúa mỗi ngày »

Bài 20: Quyền năng của Thánh Linh

22 giờ

Để sự công chính mà luật pháp đòi hỏi được thực hiện đầy đủ trong chúng ...