Học biết Chúa mỗi ngày »

Bài 206: Dân Chúa

14 giờ

Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân ...