Bài 143: Thờ Phượng

Bài 143: Thờ Phượng Đọc Thi-thiên 16 Câu căn bản: Chúa sẽ chỉ cho con biết con...

Bài 142: Hãy Đi Đến Cuối Đường Với Chúa

Hãy Đi Đến Cuối Đường Với Chúa Đọc Hê-bơ-rơ 12:1-3 1Cho nên, vì chúng ta được nhiều...

Bài 141: Có Gì Bất Khả Năng Đối Với Chúa?

Bài 141: Có Gì Bất Khả Năng Đối Với Chúa? Đọc Sáng Thế Ký 18:9-15 9Các vị...

Bài 140: Người Thầy Ưu Việt 

Bài 140: Người Thầy Ưu Việt  Đọc Giăng 14:25-31 25Ta đã nói những điều nầy cho...

Bài 139: Thế Bí

Bài 139: Thế Bí Đọc Sáng Thế Ký 21:8-21 Y-sác lớn lên và dứt sữa. Vào ngày...

Bài 138: Đừng Ganh Tỵ

Bài 138: Đừng Ganh Tỵ Đọc Truyền  Đạo 6 1Ta lại thấy một tai họa khác xảy...

Bài 137 Cuối Cùng

Đọc 1 Phi-e-rơ 4:7-11 7Sự cuối cùng của muôn vật đã gần; vậy hãy tỉnh táo...

Bài 136: Cuộc đời và sứ điệp của Giăng

Bài 136: Cuộc đời và sứ điệp của Giăng Đọc Lu-ca 3:1-20 1Năm thứ mười lăm dưới...

Bài 134: Tâm sự của Xa-cha-ri

Tâm sự của Xa-cha-ri Đọc Lu-ca 1:57-80 57Bấy giờ, đến ngày sinh nở, Ê-li-sa-bét sinh một bé...

Bài 133: Nhiệm Vụ Của Người Mở Đường

Bài 133: Nhiệm Vụ Của Người Mở Đường Đọc Lu-ca 1:5-25 5Trong đời Hê-rốt, vua xứ Giu-đê,...

Bài 132: Cản Trở Trong Cầu Nguyện (3,4&5)

Bài 132: Cản Trở Trong Cầu Nguyện (3,4&5) Đọc Ê-xê-chi-ên 14:1-8 1Một vài trưởng lão của Y-sơ-ra-ên...

Bài 131: Cản Trở Trong Cầu Nguyện

Bài 131: Cản Trở Trong Cầu Nguyện (1 & 2) Đọc Gia-cơ 4:1-3 1Những sự tranh chiến,...

Bài 130: Cầu Nguyện Với Đức Tin

Bài 130: Cầu Nguyện Với Đức tin Đọc Mác 11:22-25 22Đức Chúa Jêsus phán: “Hãy có đức...

Bài 129: Cầu Nguyện Theo Ý Chúa

Bài 129: Cầu Nguyện Theo Ý Chúa Đọc Giăng 1 Giăng 5:1-15 1Ai tin Đức Chúa Jêsus...

Bài 128: Vâng Lời Chúa Và Cầu Nguyện

Bài 128: Vâng Lời Chúa Và Cầu Nguyện Đọc 1 Giăng 3:19-24 19Bởi điều nầy, chúng ta...

Bài 127: Hiệu Năng Của Sự Cầu Nguyện

Bài 127: Hiệu Năng Của Sự Cầu Nguyện Đọc CVCSĐ 4:23-31 23Sau khi được thả ra, hai...

Bài 126: Cầu Nguyện Xin Khôn Ngoan

Bài 126: Cầu Nguyện Xin Khôn Ngoan Đọc Gia-cơ 1:5-8 5Nếu người nào trong anh em thiếu...

Bài 125: Tỉnh Thức Và Cầu Nguyện

Đọc Lu-ca 21:34-36 34Vậy, hãy thận trọng! E rằng vì sự ăn uống quá độ, say...

Bài 124: Chớ Lo Phiền Chi Hết

Đọc Phi-líp 4:6-7 6Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu...

Bài 123: Cầu Nguyện Cho Niềm Vui Được Đầy Trọn

Đọc Giăng 16:16-24 16“Ít lâu nữa, các con sẽ không còn thấy Ta, và rồi ít...

Bài 122 Cầu Xin Những Gì

Đọc Hê-bơ-rơ 4:14-16 14Do đó, vì chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm vĩ...

Bài 121: Chúa Giê-xu Cầu Nguyện

Đọc Hê-bơ-rơ 7:23-25 23Xưa nay số lượng thầy tế lễ rất nhiều, vì họ phải chết...

Bài 120: Bí Quyết Của Thất Bại

Đọc Gia-cơ 4:1-3 Câu căn bản: Anh em cầu xin mà không nhận được, vì anh...

Bài 119: Đừng Quên Ma-quỷ

Bài 119: Đừng Quên Ma-quỷ Đọc Ê-phê-sô 6: 10-13 10Cuối cùng, anh em phải mạnh mẽ trong...

Bài 118: Kinh Thánh Luôn Luôn Tồn Tại

Đọc Ma-thi-ơ 24:23-35 Câu căn bản: “Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Ta nói sẽ...