Bài thứ 283 Đứng vững trong Chúa

Đọc Phi-líp 1:27-30 Câu căn bản: Vì qua Chúa Cứu Thế (Đấng Christ), anh em đã...

Bài thứ 282 Dịp tiện cho Chúa Cứu Thế

Đọc Phi-líp 1:12-26 Câu căn bản: Vì Chúa Cứu Thế là sự sống của tôi, và...

Bài thứ 281 Cầu thay

Đọc Phi-líp 1:9-11 Câu căn bản: Điều tôi cầu xin, ấy là tình yêu thương của...

Bài thứ 280 Cảm tạ và khen ngợi

Đọc Phi-líp 1:3-8 Câu căn bản: Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành...

Bài thứ 279 Lời chào thăm

Đọc Phi-líp 1:1-2 Câu căn bản: Cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Chúa...

Bài thứ 278 Mão triều thiên của sự sống

Đọc Khải Huyền 2:8-11 Câu căn bản: Con đừng sợ những gian khổ mình sắp trải...

Bài thứ 277 Ca mừng

Đọc  1 Sử ký 15:16-22; 16:4-7 Câu căn bản: Đa-vít truyền cho các nhà lãnh đạo...

Bài thứ 276 Ý Chúa

Đọc Ê-phê-sô 5:1-20 Câu căn bản: Vì vậy, đừng trở nên như người dại dột, nhưng...

Bài thứ 275 Số phận

Đọc 1 Phi-e-rơ 4:1-11 Câu căn bản: Mỗi người hãy dùng ân tứ mình đã nhận...

Bài thứ 274 Trở thành như Chúa Giê-xu

Đọc Phi-líp 4:1-16 Câu căn bản: Cho đến khi tất cả chúng ta đều đạt đến...

Bài thứ 273 Cái nhìn từ trên trời

Đọc Thi-thiên 33 Câu căn bản: Đức Giê-hô-va từ trên trời nhìn xuống, Ngài nhìn thấy...

Bài thứ 272 Thanh tẩy

Đọc 2 Sử-ký  29:1-11 Câu căn bản: Hỡi các người Lê-vi, hãy nghe ta! Bây giờ...

Bài thứ 271 Đức Tin và nỗi lo sợ

Đọc Mác 4:35-41 Câu căn bản: Rồi Chúa bảo các môn đồ: “ Sao các con...

Bài thứ 270 Chế ngự tấm lòng

Đọc Châm Ngôn 25:11-28 Câu căn bản: Người nào không chế ngự lòng mình khác nào...

Bài thứ 262 Chúa đáp lời khi ta lo lắng

Đọc Phi-líp 4:4-7 Câu căn bản: Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy...

Bài thứ 268 Kiềm chế cơn giận

Đọc Châm Ngôn 29:1-13 Câu căn bản: Kẻ ngu dại bộc lộ cơn giận dữ của...

Bài thứ 261 Một cuộc đời hữu ích

Đọc Tít 3:1-15 Câu căn bản: Anh em tín hữu chúng ta phải học tập chú...

Bài thứ 260 Lo thắp đèn mỗi ngày

Đọc Xuất Ai-cập 30:7-9 Câu căn bản: Cũng vậy, ánh sáng của các con phải chiếu...

Bài thứ 259 Thái độ đối với người đời

Đọc Rô-ma 12:14-21 Câu căn bản: Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều...

Bài thứ 258 Tình thương thật

Đọc Rô-ma 12:9-13 9 Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến...

Bài thứ 257 Các chức năng

Đọc Rô-ma 12:6-8 Câu căn bản: Giống như trong một thân thể, chúng ta có nhiều...

Bài thứ 256 Nguyên tắc thông công

Đọc Rô-ma 12:3-5 3Vì nhờ ân điển đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người...

Bài thứ 255 Dâng hiến căn bản

Đọc Rô-ma 12:1-2 1Vậy thưa anh em, bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, tôi...

Bài thứ 254 Năm câu hỏi của Phao-lô

Đọc Rô-ma 8:31-39 31Vậy, chúng ta sẽ nói gì về những việc nầy? Nếu Đức Chúa...

Bài thứ 253 Trở thành như Chúa

Đọc Rô-ma 8:28-30 28Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai...