Bài thứ 332 Bí quyết của thất bại

Đọc Gia-cơ 4:1-3 1Những sự tranh chiến, xung đột giữa anh em đến từ đâu? Chẳng...

Bài thứ 331 Đừng quên ma-quỷ

Đọc Ê-phê-sô 6: 10-13 10Cuối cùng, anh em phải mạnh mẽ trong Chúa và nhờ sức...

Bài thứ 330 – Cầu nguyện rất hệ trọng

Đọc Ê-phê-sô 6:14-20 14Vậy, hãy đứng vững, đeo thắt lưng bằng chân lý, mặc áo giáp...

Bài thứ 329 – Lắng nghe tiếng Chúa

Đọc Ma-thi-ơ 24:36-42 36“Còn về ngày và giờ đó thì không ai biết được, cả thiên...

Bài 329 – Kinh thánh và động đất

Đọc Khải Huyền 16: 17-19 17Thiên sứ thứ bảy đổ bát mình trong không khí thì...

Bài thứ 328 – Điều gì gây nên động đất?

Đọc Giô-ên 2:28-32 28 “Sau đó, Ta sẽ đổ Thần Ta trên mọi xác thịt .Con trai và...

Bài thứ 327 – Kinh Thánh luôn luôn tồn tại

Đọc Ma-thi-ơ 24:23-35 23Khi ấy, nếu có ai nói với các con rằng: ‘Kìa Đấng Christ...

Bài 326 – Những hình thức cảm tạ

Đọc Lu-ca 17:11-19 11Trên đường đến thành Giê-ru-sa-lem, Đức Chúa Jêsus đi qua ranh giới giữa...

Bài thứ 325 – Sức mạnh của sự Cầu Nguyện

Đọc Ma-thi-ơ 21:18-22 8Sáng hôm sau, khi trở lại thành thì Ngài đói. 19Thấy một cây vả...

Bài thứ 324 Phục vụ tốt hơn

Đọc Truyền Đạo 11:1-4 1Hãy rải bánh của con trên mặt nước, Vì sau nhiều ngày, con...

Bài 322 Thử rèn

Đọc Sáng Thế Ký 37 Gia-cốp ở tại Ca-na-an là xứ mà cha của ông đã...

Bài 322 – Xin cứu giúp lúc nguy ngập

Đọc Thi-thiên 69:1-15 1Đức Chúa Trời ôi! Xin cứu con, Vì những dòng nước đã ngập đến...

Bài thứ 321 – Của lễ cảm tạ mỗi ngày

Đọc Lê-vi-ký 7:11-18 11“Đây là luật lệ về tế lễ bình an mà người nào cũng...

Bài 320 – Sang trang

Đọc Giăng 18:12-27 12Lúc ấy, binh lính với viên chỉ huy và các thuộc hạ của...

Bài 319 – Chúa trước

Đọc Mác 16:12-20 12Kế đó, Đức Chúa Jêsus trong một hình dạng khác đã hiện ra...

Bài 318 – Nương cậy nơi Chúa

 Đọc Giô-suê 1:1-9 Sau khi Môi-se, đầy tớ của Đức Giê-hô-va, qua đời, Đức Giê-hô-va phán...

Bài 317 – Hợp tác với Thánh Linh

Đọc Ê-phê-sô 4:21-24 21Vì anh em đã nghe về Ngài và được dạy dỗ trong Ngài...

Bài 316 – Quản lý thời gian

Đọc Châm Ngôn 10:1-32 1Đây là các châm ngôn của Sa-lô-môn: Con khôn ngoan làm cho cha...

Bài 315 – Bắt đầu lại

Đọc Mác 5:24-34 24Đức Chúa Jêsus đi với Giai-ru. Một đoàn người rất đông cùng đi...

Bài 314 – Ngăn cản

Đọc Ma-thi-ơ 19:13-15 13Khi ấy người ta đem các con trẻ đến để Ngài đặt tay...

Bài 313 – Con trẻ

Đọc Ma-thi-ơ 18:7-14 7“Khốn thay cho thế gian về những điều gây cho vấp phạm! Vì...

Bài 312 – Đức khiêm nhường

Đọc Ma-thi-ơ 18:1-6 1Lúc ấy các môn đồ đến hỏi Đức Chúa Jêsus rằng: “Ai là...

Bài thứ 311 – Chúa Giê-xu cao trọng hơn Môi-se

Hê-bơ-rơ 3:1-6 1 Bởi cớ đó, hỡi anh em thánh, là kẻ dự phần ơn trên...

Bài 310 – Chúa Giê-xu Cao Trọng Hơn Thiên Sứ

10 Thật, Đấng mà muôn vật hướng về Ngài và bởi Ngài, vì muốn đem...

Bài 309 – Sự Cứu Rỗi Lớn

Hê-bơ-rơ 2:1-9  1 Vậy nên, chúng ta phải càng giữ vững lấy điều mình đã nghe...