Bài 147 – Lành và Dữ

Đọc Kinh Thánh: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5: 19-22

19Chớ dập tắt Thánh Linh;

20chớ khinh dể các lời tiên tri.

21Hãy xem xét mọi việc. Điều gì tốt đẹp thì giữ lấy;

22mọi hình thức gian ác thì phải tránh xa.

  1. Chớ dập tắt…

Một trong những biểu tượng của Thánh linh là lửa.

Ân tứ Thánh Linh là đề tài của sứ đồ Phao-lô trong thư Rô-ma 12:6-8; 1 Cô-rinh-tô 12:8-10 và 28-30; Ê-phê-sô 4:11.  Trong các phần Kinh Thánh này thánh Phao-lô nêu lên 18 ân tứ hay khả năng mà Thánh Linh ban cho người tin Ngài. Trong số các ân tứ có 9 ân tứ liên quan đến việc nói trước công chúng, đó là: chức sứ đồ, tiên tri, phân biệt các thần, nói tiếng lạ, giải thích tiếng lạ, truyền giảng, dạy đạo và khuyến giục.

Sứ đồ Phao-lô từng căn dặn hội thánh tại Cô-rinh-tô là đừng lạm dụng việc nói tiếng lạ. Tại Tê-sa-lô-ni-ca thánh Phao-lô bảo đừng đàn áp những người nói tiếng lạ. Cách xử sự đúng nhất là để cho những người có ân tứ  chia sẻ một cách tử tế trật tự những gì Thánh Linh có thể hành động qua họ để xây dựng thân thể của Chúa. Kiểm soát chế ngự cho có trật tự và kỷ luật rất cần, nhưng hành động quá mức sẽ tạo nên xung khắc và tai hại.

Ân tứ có nhiều hình thức, nhưng ta cần đọc kinh thánh kỹ để không dập tắt lửa Thánh Linh và làm tổn hại cho công việc Chúa. Mặt khác, người có ân tứ của Chúa cũng không bao giờ nên khoe khoang về ân tứ hay coi thường những người không hành động như mình.

  1. Câu tiếp theo là 20chớ khinh dể các lời tiên tri. Trong hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca có lẽ cũng có người tiên tri về việc Chúa trở lại, vì vậy sứ đồ Phao-lô cũng đã giải thích về việc này. Những lời tiên tri sẽ được chứng nghiệm khi sự việc xảy ra, vì vậy ta nên kiên nhẫn. Nếu lời tiên tri đúng thì sẽ ứng nghiêm, nếu không thì sẽ chìm vào hư vô. Kiên nhẫn một chút hơn là không tin và chê trách.
  2. 21Hãy xem xét mọi việc. Điều gì tốt đẹp thì giữ lấy;

Xem xét là kiểm chứng hay thử xem có đúng, có chân xác hay không. Các ân tứ có mục đích xây dựng và làm rạng danh Chúa chứ không phải để khoe khoang hay vinh danh cá nhân.

  1. 22mọi hình thức gian ác thì phải tránh xa.

Bản Kinh Thánh 1926 dịch câu này là: Bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi.  Khi có một việc lạ xẩy ra, ta đừng vội phát biểu, nhưng phải có thì giờ xét nghiệm.  Những ân tứ Chúa ban cho và những người thực hiện ân tứ đều phải có mục đích xây dựng và hữu ích cho nhà Chúa.  Khi có bằng chứng về một hành động nào là không thiện lành, ta phải tránh đi. Câu này là tiêu chuẩn cho những khi ta phải quyết định một việc nào đó.  Hễ thấy có phần nào không thật, không xây dựng, không vinh danh Chúa thì ta tức khắc phải tránh đi.

Tóm lại, bốn động từ ta cần nhớ là:  Chớ dập tắt, chớ khinh dể, phải xem xét kỹ và biết tránh xa. Cầu xin Chúa cho chúng ta nắm vững được nguyên tắc sống đạo của mình và được vui mừng mãi mãi, cầu nguyện và cảm tạ Chúa luôn luôn.

Nguyễn Sinh