Bài 160: Bạn có năm phút không?

Đọc 2 Ti-mô-thê 2:11-21

Câu căn bản: Hãy chuyên tâm để được đẹp lòng Đức Chúa Trời, như người làm công không có gì đáng thẹn, thẳng thn giảng dạy lời chân lý.  (Câu 15).

Suy niệm:  Khi hỏi: Mỗi ngày bạn có thì giờ đọc Kinh Thánh và cầu nguyện không? Nhiều người nói ngay: Tôi không có thì giờ. Tôi bận quá. Thật ra mỗi người cần dành ra năm phút mỗi ngày là có thể thực hiện Giờ Tĩnh Nguyện mỗi ngày được.  Để giúp bạn thực hiện được  điều này, mời bạn áp dụng năm bước chuẩn bị sau đây:

Bước 1: Quyết tâm dành năm phút trong mỗi ngày làm Giờ Tĩnh Nguyện cho riêng mình. Hành trình nào cũng bắt đầu với bước đầu tiên. Bạn hãy khởi hành bằng năm phút đầu tiên này, bạn sẽ thấy cuộc đời bạn thay đổi, và niềm vui đến với bạn.

Bước 2: Hãy xác định rõ nhưng linh động trong chương trình dành năm phút mỗi ngày cho Chúa. Nhìn vào lịch và quyết định năm phút ấy là khi nào trong ngày?

Bước 3:   Định ra chương trình cho năm phút tĩnh nguyện đó:

  1. Đọc Kinh Thánh. Để có sức mạnh từ trong lời Chúa, Chúa sẽ phán bảo ta qua lời Ngài.
  2. Suy niệm. Suy nghĩ về những gì vừa đọc với câu hỏi: Điều này áp dụng cho tôi thế nào?
  3. Cầu nguyện. Cầu nguyện tâm sự với Chúa, xin năng lực Chúa để vào đời.

Bước 4:   Tập trung vào năm phút này bằng cách đọc Kinh Thánh to tiếng, ghi lại ý nghĩ của mình trong một cuốn sổ nhỏ. Ghi lại lời hứa nguyện với Chúa.

Bước 5:  Giữ kỷ luật. Giữ trọn tuần lễ đầu tiên, dù thành công hay không. Sang tuần thứ hai và tiếp tục mãi…

Mời bạn bắt đầu ngay hôm nay – có thể theo bài đọc Sống Với Chúa Mỗi Ngày trong năm phút tĩnh nguyện của bạn.

Nguyễn Sinh