Chủ Nhật, Tháng Sáu 23, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 40: Quả Trái Và Cầu nguyện

Bài 40: Quả Trái Và Cầu nguyện

Bài 40: Quả Trái Và Cầu nguyện

Giăng 15:16  Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn: lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi.

Gia-cơ 5:16. Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều

Lời hứa rằng Cha sẽ ban cho bất cứ điều chi chúng ta cầu xin, một lần nữa lại được nhắc lại trong Giăng 15:16 với việc người cầu xin phải làm gì cho được chuẩn thuận. Chúa là vị Thầy của chúng ta bảo rằng: Ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho quả trái của các ngươi thường đậu luôn.  Và Chúa thêm: Lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi.

Đây chỉ là câu bổ túc cho mệnh lệnh: “Hãy cứ ở trong ta” mà Chúa đã nói trước đó. Ngài nói rằng mục đích của việc ở trong Chúa là để có quả trái, thêm quả trái, nhiều quả trái, và như thế để cho Chúa Cha được tôn vinh và chúng ta xứng đáng làm môn đồ của Chúa Giê-xu (câu 8). Chúa nhấn mạnh rằng phải ở trong Chúa để quả được sai, Cha được sáng danh và lời cầu nguyện được nhậm. Tóm lại, lời cầu nguyện sẽ được Chúa nghe và đáp ứng nếu ta làm trọn mục đích của việc Chúa kêu gọi, lựa chọn và sinh ra nhiều quả trái.

Có người cho rằng như thế là ân sủng của Chúa cũng có điều kiện. Nhưng như thế là chưa thấu triệt ý nghĩa của ân sủng. Kinh Thánh dạy rất rõ về ý nghĩa của ân sủng và thái độ của người nhận ân sủng.

Thư Giăng thứ nhất 3:18, 22 giải thích rằng: Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật….Và chúng ta xin điều gì mặc dầu, thì nhận được điều ấy, bởi chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài và làm những điều đẹp ý Ngài. 

Ngay trong Thi Thiên 18:24-26, vua Đa-vít nói: 24 Vì vậy, Đức Giê-hô-va đã báo tôi tùy sự công bình tôi, Thưởng tôi theo sự thanh sạch của tay tôi trước mặt Ngài. 25 Kẻ hay thương xót, Chúa sẽ thương xót lại; Đối cùng kẻ trọn vẹn, Chúa sẽ tỏ mình trọn vẹn lại; 26 Đối cùng kẻ thanh sạch, Chúa sẽ tỏ mình thanh sạch lại; Còn đối cùng kẻ trái nghịch, Chúa sẽ tỏ mình nhặt nhiệm lại.

Chúng ta nghiên cứu về lời dạy của Chúa trong Giăng 15:16. 

Ngoài đức tin ra, người cầu nguyện còn phải thuận phục và vâng lời nữa, đó chính là ở trong Chúa. Quan hệ giữa chúng ta là người cầu nguyện với Đấng Vô cùng, Đấng mà chúng ta gọi là Đức Chúa Trời, là Tạo Hóa và thương yêu cứu chuộc chúng ta là tội nhân, là chúng ta phải suy phục và tôn thờ, vì Chúa là Đấng Chủ tể, vinh quang, ý chỉ siêu việt. Mục đích không phải là làm cách nào cho hưởng được ân phúc của Ngài, nhưng là hiểu biết vinh quang và sở thích của Ngài. Chúng ta phải phục tùng ý chỉ hoàn hảo và phước hạnh của Ngài bằng một đời sống tuân phục và đó là điều làm cho Chúa vui lòng. 

Tuân hành và phục vụ cũng chính là đặc điểm của Chúa Giê-xu khi Ngài ở thế gian này. Chúng ta cũng phải tuân hành chỉ thị của Chúa và phục vụ theo hướng dẫn của Ngài. Hai điều này phải trở thành mục tiêu chính quan trọng hơn tất cả. Vì trong đó chúng ta sẽ tìm thấy con đường dẫn đến mọi phúc hạnh đang chờ đón chúng ta.

Ta cần biết rõ rằng mệnh lệnh này không phải trong Giăng 15, mà chính là trong Giăng 14. Trong Giăng 15 Chúa dạy về ở trong Chúa, nhưng trong Giăng 14 Chúa nói về việc ngự trị của Ba Ngôi Đức Chúa Trời trong đời sống chúng ta là môn đồ Chúa.. 

Giăng 14:15 ghi:  Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta. 14:16 Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời,

Giăng 14:21: Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta; người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết ta.

Giăng 14:23 thêm: Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người.

Các câu Kinh Thánh này cho biết rõ rằng: Tuân phục Chúa là con đường đưa Thánh Linh ngự trị trong tâm hồn chúng ta, để giải bày Chúa Giê-xu cho chúng ta, và dọn sẵn cho Chúa Cha bước vào. Việc Ba Ngôi Đức Chúa Trời ngự trị trong tâm hồn người tin Chúa là phước hạnh của người vâng phục ý chỉ của Chúa và ở trong Chúa.

Vâng phục Chúa và đức tin là hai phương diện của một hành động – đó là tuân phục Chúa và ý chỉ của Ngài.

Khi đức tin làm cho sự tuân phục thêm mạnh thì sự tuân phục cũng làm cho đức tin tăng cường. Người nào hoàn toàn vâng theo ý chỉ của Chúa cũng chính là người có năng quyền xác nhận những gì mà Chúa đã hứa ban cho mình.

Áp dụng lời dạy của Chúa trong câu Kinh Thánh này rất đơn giản, nhưng lại rất khó. Chúa nói: “Ta chọn con và chỉ định cho con phải đi đâu để đem lại quả trái cho ta. Và quả trái con sẽ đậu luôn để cuộc đời con sẽ sản sinh nhiều quả trái, và con nhân danh Ta xin Cha điều chi, Cha sẽ ban cho.”

Nhiều khi chúng ta cầu nguyện xin được nhiều quả trái, nhưng không thấy Chúa trả lời. Lý do là vì chúng ta đảo ngược thứ tự vừa kể. Chúng ta thường muốn được thoải mái và hưởng niềm vui và sức mạnh trước, để có thể thực hiện công việc dễ dàng mà không hề gặp trở ngại hay hi sinh nào. Trong khi đó Chúa muốn chúng ta lấy đức tin mà tuân phục những gì Chúa dạy, mà không đòi hỏi cảm thấy yếu hay mạnh, công việc dễ hay khó. Con đường dẫn đến sai trái cũng đưa ta đến chỗ mà lời cầu nguyện được đáp ứng. Tuân phục Chúa là con đường duy nhất dẫn đến vinh quang của Chúa. Nhưng không phải tuân phục thay chỗ cho đức tin, mà cũng không phải tuân phục cung ứng những thiếu hụt của đức tin đâu. Không, tuân phục của đức tin đưa ta đến mọi phước hạnh mà Chúa dành cho chúng ta.

Vì thế, báp tem bằng Thánh Linh (Giăng 14:16); sự bày tỏ Chúa Con (14:21); sự ngự trị của Chúa Cha (14:23); sự ở trong tình thương của Chúa Cứu Thế (15:10); sự hãnh diện được kết bạn thiêng liêng với Chúa (15:14); và năng lực để cầu nguyện hiệu quả (15:16) – tất cả đều phải chờ đợi sự tuân phục Chúa cả.

Trong phần áp dụng bài học, chúng ta cần xác nhận lý do chính mà chúng ta không có năng lực cầu nguyện hiệu quả. Đó là cuộc sống của chúng ta không như đáng phải có, tức là tuân phục vô điều kiện, ở mãi trong Chúa cho kết quả. Vị thế này chúng ta vẫn chưa là ưu tiên và chưa hoàn chỉnh.

Mặt khác, chúng ta phải hết lòng vâng phục sự chỉ định của Chúa. Vì những người Chúa ban ảnh hưởng đó là lãnh đạo trong đời, và lời cầu xin của họ việc mới xảy ra; đó là những người đem ý chí của mình khuôn rập và tuân theo ý chỉ của Chúa. Họ luôn tuân phục Chúa và uy quyền của Ngài.

Tâm hồn chúng ta phải theo quy luật: tuân phục và kết quả trái, đó là bí quyết cầu nguyện hiệu quả. Chúng ta phải hổ thẹn nhận rằng cuộc đời mình chưa được như thế.

Chúng ta hãy đầu phục Chúa trong trách vụ mà Chúa chỉ định chúng ta. Chúng ta cần nghiên cứu mối quan hệ với Chúa như với một vị Chủ Nhân. Đừng bận tâm tìm kiếm mỗi ngày về chỗ đứng an toàn nhất, vui thỏa nhất và phước hạnh nhất. Nhưng ý nghĩ đầu tiên phải là: Tôi thuộc về Chúa là Chủ của tôi. Mỗi giây phút tôi phải hành động như sở hữu của Chúa, như một phần của chính Ngài, như người chỉ biết tìm cách sao biết và làm theo ý chỉ của Ngài mà thôi. Là tôi tớ, là kẻ nô lệ của Chúa Giê-xu. Chúa nhân từ từng bảo môn đệ Ngài không phải đầy tớ, nhưng là bạn của Chúa. Chúng ta phải sống sao cho xứng đáng với tình thương đó.

Một điều Chúa ra lệnh cho chúng ta là cành của cây nho là phải ra quả trái. Chúng ta hãy làm nguồn phước cho người khác để chứng nghiệm về đời sống và tình thương của Chúa trong chúng ta.

Chúng ta hãy dâng trọn đời mình trong đức tin và tuân phục để kết quả cho cuộc đời mà Chúa đã chọn chúng ta cho Ngài. Chúng ta phải thấy được rằng việc kết quả trái cho Chúa là con đường dẫn vào cầu nguyện hiệu quả, vì đó là lời hứa và giáo huấn của Chúa cho môn đệ Ngài ngày xưa cũng như ngày nay.

Phương Pháp Cầu Nguyện
Nguyễn Sinh Biên Soạn

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN