Thứ Sáu, Tháng Sáu 14, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 46: Trường Hợp Gặp Chúa

Bài 46: Trường Hợp Gặp Chúa

Bài 46: Trường Hợp Gặp Chúa

Đọc CVCSĐ 9:1-19

1Bấy giờ, Sau-lơ cứ hăm dọa và sát hại các môn đồ của Chúa. Ông đến với thầy tế lễ thượng phẩm,
2xin thư giới thiệu đến các nhà hội ở Đa-mách để nếu gặp người nào thuộc về Đạo, bất kể nam nữ, thì bắt trói giải về Giê-ru-sa-lem.
3Nhưng khi Sau-lơ đang đi đến gần thành Đa-mách, thình lình có ánh sáng từ trời chiếu lòa chung quanh ông.
4Ông té xuống đất và nghe có tiếng phán với mình: “Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ Ta?”
5Ông thưa: “Lạy Chúa, Chúa là ai?” Chúa phán: “Ta chính là Jêsus mà ngươi đang bắt bớ.
6Nhưng hãy đứng dậy, vào trong thành, người ta sẽ bảo ngươi mọi điều phải làm.”
7Những người cùng đi với ông đều đứng lại sững sờ, vì họ nghe tiếng nói mà không thấy ai hết.
8Sau-lơ từ dưới đất đứng dậy, mắt tuy mở nhưng không thấy gì cả. Người ta cầm tay ông dắt vào thành Đa-mách.
9Trong ba ngày, ông chẳng thấy, chẳng ăn và cũng chẳng uống gì cả.
10Lúc ấy, tại thành Đa-mách có một môn đồ tên là A-na-nia. Chúa phán với ông trong một khải tượng rằng: “Hỡi A-na-nia!” Ông thưa: “Lạy Chúa, có con đây.”
11Chúa phán: “Hãy đứng dậy, đi đến nhà Giu-đa ở đường gọi là Ngay Thẳng, tìm một người tên Sau-lơ quê ở Tạt-sơ. Kìa, người ấy đang cầu nguyện,
12và trong khải tượng đã thấy một người tên là A-na-nia bước vào đặt tay trên mình để được sáng mắt lại.”
13A-na-nia thưa: “Lạy Chúa, con có nghe nhiều người nói người nầy đã làm hại biết bao thánh đồ của Ngài ở Giê-ru-sa-lem.
14Bây giờ người ấy ở đây, có trọn quyền của các thầy tế lễ cả ủy thác để bắt trói tất cả mọi người cầu khẩn danh Ngài.”
15Nhưng Chúa phán: “Hãy đi, vì Ta đã chọn người nầy làm một công cụ cho Ta để đem danh Ta đến cho các dân ngoại, các vua, và con dân Y-sơ-ra-ên;
16Ta lại sẽ cho người ấy biết phải chịu khổ vì danh Ta đến mực nào.”
17A-na-nia ra đi; ông bước vào nhà rồi đặt tay trên Sau-lơ và nói: “Hỡi anh Sau-lơ, Chúa là Đức Chúa Jêsus, đã hiện ra với anh trên đường đi đến đây, sai tôi đến để cho anh được sáng mắt lại và được đầy dẫy Đức Thánh Linh.”
18Lập tức có cái gì như cái vảy từ mắt Sau-lơ rơi xuống và ông được sáng mắt; rồi ông đứng dậy và nhận báp-têm.
19Sau khi ăn uống xong, ông được phục hồi sức lực.

Câu căn bản: Ông thưa: “Lạy Chúa, Chúa là ai?” Chúa phán: “Ta chính là Giê-xu mà ngươi đang bt bớ.” (Câu 5).

Suy niệm: Mỗi chúng ta đều có kinh nghiệm gặp Chúa khác nhau, nhưng chắc không ai đã gặp Chúa Giê-xu như ông Sau-lơ. Cuộc đối thoại đầu tiên cũng ngắn gọn:

“Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ Ta?”

“Lạy Chúa, Chúa là ai?”

“Ta chính là Giê-xu, mà ngươi đang bắt bớ. Nhưng hãy đứng dậy, vào trong thành, người ta sẽ bảo ngươi mọi điều phải làm.”

Sau-lơ lúc đó là một người Pha-ri-si tự đứng ra thành lập một nhóm người, có thể có vũ trang, xin lệnh nơi thầy tế lễ thượng phẩm, xông vào nhà các tín hữu mới theo Chúa Giê-xu mà bắt bớ để tiêu diệt như đã ném đá Ê-tiên. Sau-lơ đang trên đường đi Đa-mách là nơi nhiều tín hữu di tản từ Giê-ru-sa-lem tới để lánh nạn, để vào các hội đường bắt những người này. Chúa đã hiện ra chận đường Sau-lơ và xoay hướng cuộc đời người bắt bớ đạo này.

Chúa gọi đích danh Sau-lơ và nói ngay về việc xúc phạm tới Chúa mà ông đang làm.  Lời Chúa nói ngắn nhưng đầy uy quyền. Câu hỏi mà Sau-lơ không trả lời được cũng  nhắc lại nhiều lần đối với những người ra tay đàn áp người tin Chúa Giê-xu trong suốt 21 thế kỷ qua, và cũng không ai trả lời được.  Sau-lơ khi ấy chưa gặp Chúa và chỉ bắt bớ vì hiếu thắng và chưa biết Chúa là ai?  Các thế lực chống Chúa cũng vậy.

CVCSĐ 26:14 còn cho biết thêm là tiếng phán ấy dùng ngôn ngữ Hê-bơ-rơ, ngôn ngữ mẹ đẻ của Sau-lơ và còn thêm câu: Đá vào mũi nhọn thì thật khó chịu cho ngươi.

Riêng luồng sáng vinh quang làm Sau-lơ ngã xuống cũng khiến ông mù mắt trong ba ngày sau đó.

Chúa đã nhân từ thương xót Sau-lơ, không buộc tội mà còn kêu gọi ông phục vụ Ngài như  lời chứng của ông ghi trong CVCSĐ 26:16-18: “Nhưng hãy trỗi dậy và đứng lên, vì Ta đã hiện ra với ngươi để lập ngươi làm đầy tớ và nhân chứng về những điều ngươi đã thấy nơi Ta, và về những điều Ta sẽ hiện ra tỏ cho ngươi biết. Ta sẽ giải cứu ngươi khỏi dân này và các dân ngoại là nơi Ta sai ngươi đến để mở mt họ, chuyển họ từ tối tăm qua sáng láng, từ quyền lực của Sa-tan trở về cùng Đức Chúa Trời; hầu cho bởi đức tin nơi Ta, họ nhận được sự tha tội và được dự phần với các thánh đồ.”

Chính vì kinh nghiệm gặp Chúa và được Chúa phán dạy, mà Sau-lơ đã trở thành sứ đồ Phao-lô, trung thành phục vụ Chúa cho đến chết.

Mỗi chúng ta cần gặp Chúa và nhận sứ mệnh của Ngài để sống phục vụ Chúa trọn đời.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN