Thứ Hai, Tháng Năm 20, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 7: Cảnh Giác Với Tà Thuyết

Bài 7: Cảnh Giác Với Tà Thuyết

Bài 7: Cảnh Giác Với Tà Thuyết

Cô-lô-se 2:8-15

8Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không, theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Đấng Christ, mà bắt anh em phục chăng.

9Vì sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Đấng ấy như có hình.

10Anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực.

11Anh em cũng chịu cắt bì trong Ngài, không phải phép cắt bì bởi tay người ta làm ra, nhưng là phép cắt bì của Đấng Christ, là lột bỏ tánh xác thịt của chúng ta.

12Anh em đã bởi phép báp-têm được chôn với Ngài, thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại.

13Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ, vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta:

14Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự;

15Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ.

Bản Kinh thánh Truyền Thống Hiệu đính 2010 dịch lại các câu này như sau:

8Hãy thận trọng, đừng để ai gài bẫy anh em bằng triết học và lời giả dối rỗng tuếch theo truyền thống của loài người, theo các thần linh của thế gian, mà không theo Đấng Christ.

9Vì sự đầy trọn của thần tính hiện diện trong thân thể hữu hình của Ngài

10nên anh em cũng nhận được sự đầy trọn trong Ngài, Đấng làm đầu mọi quyền thống trị và thế lực.

11Trong Ngài, anh em cũng nhận cắt bì, không phải do tay con người thực hiện, nhưng là sự cắt bì bởi Đấng Christ, tức là sự lột bỏ bản tính xác thịt của chúng ta.

12Anh em đã được chôn với Ngài trong báp-têm thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin nơi quyền năng của Đức Chúa Trời, Đấng đã khiến Ngài sống lại từ cõi chết.

13Khi trước anh em đã chết bởi tội lỗi và xác thịt không cắt bì thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em cùng sống với Đấng Christ, vì đã tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta.

14Ngài đã hủy bỏ giấy nợ chống lại chúng ta với những luật lệ ràng buộc chúng ta. Ngài loại bỏ bằng cách đóng đinh nó vào thập tự giá.

15Ngài đã phế bỏ các quyền thống trị, các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng, và bêu chúng ra giữa thiên hạ.

Trong phần giới thiệu Thư Cô-lô-se chúng tôi đã nói đến lý do sứ đồ Phao-lô viết lá thư này. Một tôi tớ Chúa là bạn của Phao-lô, ông Ê-pháp-ra đã cho biết Hội Thánh Cô-lô-se đang bị dao động vì một tà thuyết dụ dỗ theo một giáo lý sai lạc. Trong phần Kinh thánh nầy sứ đồ Phao-lô đề cập tới vấn đề tà thuyết đó.

Ông cảnh báo ngay trong câu 8:

8Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không, theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Đấng Christ, mà bắt anh em phục chăng.

Sứ đồ Phao-lô là một người am hiểu triết học, nên ông không đả phá triết học của đời nói chung, mà chỉ chống đối loại triết học và tư tưởng mà ông gọi là lời hư không, theo truyền khẩu loài người. Nghĩa là những học thuyết sơ đẳng do loài người nghĩ ra,  chứ không phải từ Thiên Chúa.

Bản Kinh thánh Truyền Thống Hiệu Đính 2010 dịch lại câu này như sau:

8Hãy thận trọng, đừng để ai gài bẫy anh em bằng triết học và lời giả dối rỗng tuếch theo truyền thống của loài người, theo các thần linh của thế gian, mà không theo Đấng Christ.

Các tà thuyết xâm nhập vào Cơ-đốc-giáo thường mang tính cách gọi là rỗng tuếch, theo tư duy của loài người, với truyền thống mê-tín dị đoan và giải thích niềm tin Cơ-đốc một cách sai lạc.

Nhưng để gài bẫy, họ cũng có nêu lên những điều gần giống Cơ-đốc-giáo.  Chính vì vậy mà con dân Chúa có thể bị dao động. Nghĩa là nghi ngờ không biết mình tin có đúng hay không. Sứ đồ Phao-lô khẳng định: đó là những điều giả dối sơ học, chỉ nhằm mục đích gài bẫy cho con dân Chúa theo họ mà bỏ Chúa.

Con dân Chúa phải chống lại mọi tà thuyết theo phương cách của sứ đồ Phao-lô ghi trong 2 Cô-rinh-tô 10 câu 4-5 như sau:

4Vả, những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy:

5Nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ.

Vũ khí mà thánh Phao-lô dùng không thuộc về xác thịt, nghĩa là không do loài người chế tạo với những giới hạn về sức mạnh.  Thánh Phao-lô dùng quyền năng của Đức Chúa Trời, là loại sức mạnh siêu nhiên không giới hạn, làm đổ sập các thành lũy lý luận của loài người. Đó là sức mạnh của Chúa mà loài người không thể chống cự hay đánh đổ được.  Các lý luận của triết gia, tư tưởng gia nhằm chống lại mưu định của Chúa đã hoàn toàn thất bại.

Bằng chứng là cuốn Kinh Thánh mà chúng ta đọc mỗi ngày qua hơn 2000 năm vẫn tồn tại, mặc dù kẻ vô thần khắp thế giới nhiều phen tưởng chừng như đã tiêu diệt được. Như chúng ta đang học Thư Cô-lô-se của sứ đồ Phao-lô hôm nay.

Lời Chúa có tác dụng phản chống lại ý thức vô thần của nhân loại. Không những thế phần cuối của câu 5 còn cho chúng ta một tác dụng vô cùng ngạc nhiên là vũ khí Lời Chúa còn bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ.  Kẻ thù không những không tiêu diệt được Lời Chúa, mà còn bị Lời Chúa thống trị, khiến mọi lý luận vô thần không những bị thua mà còn bị đầu phục nữa.

Chúng ta tin Chúa không phải theo lối loài người theo đạo, nhưng là cuộc sống chết, thay đổi toàn vẹn:

Chúng ta tin Chúa Cứu Thế là Đấng Thần Linh, cầm đầu mọi quyền thống trị và mọi thế lực.

Chúng ta được lột bỏ bản tính xác thịt của chúng ta.

Chúng ta được chết và được sống lại với Chúa Giê-xu.

Chúng ta tin Chúa là được giải phóng khỏi quyền lực của ma quỷ đang thống trị thế gian này.

Chúng ta không theo một tôn giáo với những triết lý rườm rà nhưng chúng ta được đổi mới con người từ chết sang sống, từ thể xác trần tục với các tội lỗi ghê gớm sang sự sống mới do chính Chúa quản trị. Chúng ta tin Chúa là có sự sống đời đời là điều mà mọi tôn giáo đời này không có.

Lẽ nào đã tin Chúa mà còn thắc mắc về những lệ luật của cõi xác thịt tạm bợ này sao?

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN