Bài thứ 315 Chân lý dẫn bước

Đọc Giăng 16:1-15

Câu căn bản: Khi Thần Chân Lý đến, Ngài sẽ dẫn các con vào mọi chân lý, vì Ngài không tự mình nói, nhưng sẽ nói những gì mình nghe, và công bố cho các con những gì sẽ đến. Câu 13.

Suy niệm: Do lòng tin, tôi biết câu trên đây là sự thật.

Thần Chân lý hay Thần Lẽ Thật hành động trong tôi và dẫn tôi sâu nhiệm hơn vào chân lý về Chúa.

Thần Chân Lý dẫn tôi vào nơi có chân lý, vì mọi chân lý là chân lý của Chúa.

Thần Chân Lý còn một nhiệm vụ khác nữa, đó là cho tôi biết những việc sẽ xẩy ra trong tương lai.

Thần Chân Lý khuyến khích tôi bước đi mỗi bước đức tin. Tôi biết điều đó là thật và tôi muốn sống trong cách thức như thế. Lạy Chúa, xin giúp con tin tưởng mạnh hơn.

Thần Chân Lý giúp tôi đối đầu với nỗi lo sợ. Như thế, tôi dùng sức mạnh của Chúa chống đỡ mọi lo sợ, chúng sẽ tan vỡ và biến mất như cây cỏ trước ánh nắng gay gắt.

Thần Chân Lý sẽ giúp tôi vượt qua một đồng hoang để: “bứng gốc hoặc phá sập, tiêu diệt hoặc lật đổ, xây dựng hoặc vun trồng…”(Giê-rê-mi 1:10).

Tôi không sợ loài người, vì tôi tin rằng Chúa canh giữ tôi và bảo vệ tôi trong chân lý.

Vấn đề hôm nay:

Chân lý nào về Chúa mà Ngài vừa khải thị cho bạn?

Bạn có nan đề vô-tín hay không?

Nếu bạn cảm thấy đức tin dao động, hãy cầu xin Chúa giúp trong nỗi vô tín của mình, bạn sẽ được Chúa dẫn vào chân lý hôm nay.

Nguyễn Sinh