Bài thứ 323 Chân lý

Đọc Giăng 14:5-14

Câu căn bản: Đức Chúa Giê-xu đáp: “Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi Ta thì không ai được đến với Cha.” Câu 6.

Suy niệm:  Chân lý không phải là một nguyên tắc. Chân lý là một nhân vật. Chân lý là một triết lý về quan hệ. Chân lý là Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Thượng Đế đã vào trần gian, mang thân xác loài người để nhân cách hóa chân lý. Phúc Âm dạy rằng Chúa Giê-xu tràn đầyân sủng và chân lý. Chúa Giê-xu là chân lý nhập thể. Ngài đã nhân cách hóa chân lý. Chân lý như thế là một nhân vật mà con người có thể biết được.

Phúc Âm Giăng 14:6 là một câu rõ nhất và được biết nhiều nhất của Kinh Thánh. Chính Chúa Giê-xu đã nói: Ta là con đường, là chân ly và là sự sống. Ngoài Ta không ai đến được với Cha. Xin lưu ý, Chúa Giê-xu nói: Ta.  Con đường đến với Chúa Cha, với Thượng Đế không phải là một tôn giáo hay một nghi thức. Con đường ấy không phải là những luật lệ và những công thức. Con đường ấy là một nhân vật, một người.

Chúa Giê-xu xác định: “Ta là”. Chúa không nói: “Ta sẽ là”  hay “Ta ước mong sẽ là”.  Chúa Giê-xu là Con đường, là Chân lý và sự sống – và không phải là “một chân lý” hay”một phần của chân lý”.  Đây là sự khác biệt giữa Chúa Giê-xu và tất cả các lĩnh tụ tôn giáo khác.

Lĩnh tụ Hồi Giáo Ma-hô-mét đã nói:  “Ta là một Đấng tiên tri của chân lý”.  Lĩnh tụ này xưng mình là giáo sư dạy chân lý, nhưng ông ta không phải là Chân Lý.

Phật Thích Ca đã xác nhận vào lúc cuối đời rằng: “Ta luôn luôn đi tìm chân lý.”

Các kinh của Ấn độ giáo xác nhận rằng chân lý rất huyền ảo, thế mà nhiều giáo sư tâm linh vẫn đứng ra dạy chân lý, đưa người học đến chân lý hay tự xưng là tiên tri của chân lý.

Chúa Giê-xu thì tuyên bố thẳng thắn rằng:  “Ta là Chân Lý” Đây là một tuyên bố rất táo bạo, vì có thể dẫn đến hai kết luận: Hoặc là Chúa Giê-xu chính là Chân Lý thật, hay Chúa Giê-xu là một kẻ đại dối trá trong mọi thời đại. Nhiều người coi Chúa Giê-xu là một vị giáo sư khả kính. Nhưng không phải chỉ có thế, vì không vị giáo sư nào dám mạo nhận là Thượng Đế, nếu không thực sự là như vậy.

Trong Giăng 14:6 Chúa Giê-xu tuyên bố:  ‘Ta là con đường, chân lý và sự sống. Chẳng bởi Ta thì không ai được đến với Cha.” Có hai hậu quả có thể xẩy ra:  Hoặc là mấy trăm triệu người trên thế giới đã tin vào một lời dối trá, hay sự thực Chúa Giê-xu là như vậy.

Mọi người trên đời đều đặt cuộc đời mình trên một cái gì. Người vô thần tin rầng không có Thượng Đế. Mong rằng anh ta không lầm lạc, vì đã tin nhận một sai lầm kinh khủng nhất. Riêng chúng ta, tin nhận rằng Chúa Giê-xu chính là con người mà Ngài xác nhận.

Bạn thì sao?  Bạn đặt cuộc đời mình trên niềm tin nào? Dù sao chăng nữa niềm tin của bạn phải có lý do chính đáng. Bạn có nghiên cứu về những chứng cớ cho niềm tin ấy chưa? Bạn có suy nghĩ cẩn thận chưa? Người suy xét vè mọi chứng cớ, phải đặt đời mình trên thực sự này:  Chính Chúa là Chân Lý. Giăng 3:33 ghi rằng:  “Ai tiếp nhận lời chứng của Chúa thì xác nhận rằng Đức Chúa Trời là chân thật.”

Những tư duy cho hôm nay:

Những điều xác thực nhất về Chúa Giê-xu là gì?

Làm sao bạn biết được những đều đó là thật?

Nguyễn Sinh