Bài thứ 331 Đừng quên ma-quỷ

Đọc Ê-phê-sô 6: 10-13

10Cuối cùng, anh em phải mạnh mẽ trong Chúa và nhờ sức toàn năng của Ngài.

11Hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời để anh em có thể đứng vững chống lại các mưu kế của ma quỷ.

12Vì chúng ta chiến đấu, không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối nầy, và các thần dữ ở các nơi trên trời.

13Vì vậy, hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để trong ngày tai họa, anh em có thể chống cự lại; và khi chiến thắng mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng.

Câu căn bản: Vì chúng ta chiến đấu, không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ cầm quyền thống trị thế giới mờ tối này, và các thần dữ ở các nơi trên trời.  (Câu 12).

Suy niệm: Câu căn bản không nêu danh đối thủ của người tin Chúa, nhưng ai cũng biết tên nó là ma-quỷ. Cầu nguyện nhưng đừng bao giờ quên rằng ma-quỷ luôn có mặt và sẵn sàng lợi dụng thời cơ để đánh lạc hướng hay làm cho người cầu nguyện xao nhãng tâm hồn.

Cầu nguyện là lâm chiến, và xin ơn lành cũng như sức mạnh của Chúa mà chiến thắng ma-quỷ. Ma-quỷ sẵn sàng tiến công, làm cho ta không tập trung vào việc cầu nguyện, mất thì giờ của mình, của Chúa, và thất bại.

Đừng bao giờ quên ma-quỷ, nên phải cầu nguyện thường xuyên, mọi nơi, mọi lúc, mọi trường hợp và cho mọi người.

Nguyễn Sinh